VIII. ročník súťaže SVOČ stavebných fakúlt Slovenskej a Českej republiky

Organizujúca fakulta:    Stavebná fakulta ŽU v Žiline

Termín konania:    24.05.2007

Odborný garant súťaže:    dekan SvF ŽU v Žiline

 

Rada ŠVOČ Stavebnej fakulty ŽU v Žiline:

 1. Ing. Janka Šestáková, PhD. - predsedkyňa rady ŠVOČ
 2. Ing. Juraj Mužík

 

Účastníci súťaže ŠVOČ:

 1. Stavebná fakulta ČVUT Praha
 2. Stavebná fakulta VUT Brno
 3. Stavebná fakulta VŠB-TU Ostrava
 4. Stavebná fakulta STU Bratislava
 5. Stavebná fakulta TU Košice
 6. Stavebná fakulta ŽU Žilina

 

Odborné sekcie:

 1. Pozemné stavby a architektúra
 2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo
 3. Dopravné stavby
 4. Stavebná mechanika
 5. Materiálové inžinierstvo
 6. Inžinierske konštrukcie a mosty
 7. Geotechnika
 8. Geogézia a kartografia
 9. Technické zariadenia a energie budov
 10. Ekonomika a riadenie stavebníctva

 

Podmienky súťaže VIII. ročníka:

 • súťaže sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho a magisterského (inžinierskeho) štúdia,
 • do súťaže postupujú vždy maximálne 2 práce z každej fakulty do príslušnej sekcie a to podľa rozhodnutia fakultných odborných porôt a po ich potvrdení v Radách ŠVOČ na fakultách,
 • súťaž v sekcii sa uskutoční, pokiaľ sa súťaže zúčastnia minimálne 4 práce,
 • podmienkou vystúpenia v súťaži je fyzicky priniesť 1 exemplár vytlačenej a zviazanej práce a odovzdať ho pred súťažou porote,
 • odborné poroty budú ustanovené dodatočne, na základe prihlášok jednotlivých členov porôt.

 

Pokyny pre súťažiacich:
Rozsah jednotlivých prác je maximálne 20 strán textu vrátane príloh (písmo Arial 12pt, riadkovanie jednoduché, nadpisy 14pt bold, nad nadpisom 2 riadky, pod nadpisom 1 riadok volný, dstavec s odsadením 1,25 medzi odstavcami bez medzery). Titulná strana podľa prílohy. Na začiatku obsah na ďalšej strane anotácia v materinskom jazyku a v anglickom s celkovým rozsahom max. 20 riadkov. Prácu do celoštátneho kola bude treba pripraviť v elektronickej podobe vo formáte pdf a tiež 1x vytlačiť a zviazať (stačí mäkká, rýchla väzba). Práce vo formáte pdf zasielajte na adresu svoc2007@fstav.utc.sk

 

Finančné ocenenie
Víťazné práce v jednotlivých sekciách budú ocenené finančnou odmenou

1. miesto       3 000,- Sk
2. miesto       2 000,- Sk
3. miesto       1 000,- Sk

Pokiaľ sa na ocenenom mieste umiestni viacej prác, finančná odmena sa rozdelí.

 

Dôležité termíny:

10.05.2007 - prihlásenie účastníkov a členov odborných porôt VIII.ročníka
10.05.2007 - odoslanie prác vo formáte pdf
24.05.2007 - VIII. ročník súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt Slovenskej a Českej republiky na SvF ŽU v Žiline

 

Organizačné pokyny a kontakty:
Organizátor hradí ubytovanie účastníkov (členov porôt a študentov) z 23.5. na 24.5. a z 24.5. na 25.5.2007 a obed 24.5.2007 podľa záväznej prihlášky.

Kontaktná adresa:
Ing. Janka Šestáková, PhD.
Stavebná fakulta ŽU v Žiline
Komenského 52
010 26 Žilina

tel.: ++421-41-513 5807
e-mail: svoc2007@fstav.utc.sk

Prodekan pre vedu a výskum: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
9.6.2006