Seznam členů Vědecké rady FSv

 

Interní členové:

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - děkan
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - Katedra mechaniky
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. - Katedra matematiky
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - Katedra materiálového inženýrství a chemie
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - Katedra architektury
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - Katedra technologie staveb
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - Katedra mechaniky
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - Katedra technických zařízení budov
prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. - Katedra urbanismu a územního plánování
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - Katedra fyziky
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - Katedra geomatiky
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - Katedra geotechniky
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - Katedra architektury
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. - Katedra speciální geodézie
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - Katedra betonových a zděných konstrukcí
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - Katedra hydrauliky
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - Katedra betonových a zděných konstrukcí

Externí členové:

Ing. Martin Doksanský (místopředseda představenstva - SMP CZ a.s.)
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D., MBA (náměstkyně ministra, MMR ČR)
Ing. Jaroslav Heran, MBA (generální ředitel - Metrostav a.s.)
Ing. Tomáš Koranda (předseda představenstva - Hochtief CZ a.s.)
Mgr. Karel Ksandr (generální ředitel - Národní technické muzeum)
RNDr. Petr Kubala (generální ředitel - Povodí Vltavy s.p.)
prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (ředitel - ÚTAM AV ČR v.v.i.)
MgA. Viktorie Součková (ředitelka- Bogle Architects)
Ing. Robert Špalek (předseda ČKAIT)
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. (generální sekretář - Asociace inovačního podnikání ČR)
Ing. Petr Valdman (ředitel - Státní fond životního prostředí ČR)
Ing. Karel Večeře (předseda - Český úřad zeměměřický a katastrální)

Mimořádní členové:

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. (děkan Fakulty stavební VUT Brno)
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (děkanka Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava)
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (děkan Fakulty stavební STU Bratislava, SR)
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. (děkan Fakulty stavební TU Košice, SR)
prof. Ing. Marián Drusa, PhD. (děkan Fakulty stavební Žilinské university, SR)
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. (děkan Fakulty architektury ČVUT)
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (děkan Fakulty dopravní ČVUT)
doc. Ing. Jiří Kolísko, CSc. (ředitel Kloknerova ústavu ČVUT)
Ing. Robert Jára, Ph.D. (ředitel UCEEB ČVUT)
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c. (emeritní rektor ČVUT)
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (emeritní rektor ČVUT)
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - Katedra betonových a zděných konstrukcí
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. - Katedra mechaniky
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
prof. Ing. František Wald, CSc. - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí