PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ ÚČELOVÉHO STIPENDIA

pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt

 

Fakulta stavební ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

Výše příspěvku fakulty činí 50% z příspěvku přiděleného rektorátem ČVUT pro zahraniční výjezd.

Celková výše finančních prostředků na tento typ účelového stipendia uvolňovaná z prostředků fakulty je oznámena vždy pro kalendářní rok.

Uchazeči o stipendium žádají prostřednictvím žádosti, kterou dodají:

  • buď osobně,
  • nebo prostřednictvím pošty,
  • nebo mailem naskenovanou s podpisem studenta na zahraniční oddělení fakulty, kontaktní osobě paní Věře Klátové na adresu vera.klatova@fsv.cvut.cz.

Obsah žádosti:

  • prohlášení, že student vyjíždí na svůj zcela první studijní pobyt, pokud nebude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree",
  • informace, zda bude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree."

Termín rozhodnutí o přidělení stipendií:
Žádosti o přidělení stipendií se vyhodnocují průběžně rozhodnutím Rady fondu mobility na základě splnění podmínek (viz dále). O výsledném rozhodnutí budou studenti informováni vydáním rozhodnutí.

O stipendium mohou žádat studenti, kteří:

  • vyjíždí na svůj první minimálně semestrální zahraniční pobyt,
  • mají vážený studijní průměr do 1,8 včetně za celé aktuální studium,
  • mají splněny všechny kredity předepsaného studijního plánu.

Studenti, kteří budou studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree", budou upřednostněni.

Stipendium získají všichni přihlášení studenti až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. V případě, že splní podmínky udělení stipendia více uchazečů, ale nebude dostatek finančních prostředků k pokrytí všech těchto žádostí, bude výsledné pořadí uchazečů dáno váženým studijním průměrem.

Stipendium bude vypláceno:

  • průběžně, dle rozhodnutí Rady Fondu mobilit,
  • jednorázově na účet studenta uvedený v IS KOS a v žádosti.

Stipendium je stanoveno jako měsíční částka. Nárok na stipendium vzniká prvním dnem zahraničního studijního pobytu a zaniká posledním dnem zahraničního studijního pobytu. Stipendium bude vypláceno pouze za ty měsíce, ve kterých student stráví minimálně 20 dní na zahraničním studijním pobytu.

Pokud student nesplní požadavky na ukončení a uznání studia v zahraničí, může mu být na základě rozhodnutí Rady fondu mobilit buď celé stipendium, nebo jeho část, odebráno a student bude muset tuto částku vrátit.

 

V Praze 2. 3. 2021

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
proděkan pro zahraniční vztahy