Statut Fondu na rozvoj mezinárodní mobility

 

Fond na rozvoj mezinárodní mobility FSv je zřízen s cílem podporovat rozvoj mezinárodní mobility, získávat zahraniční studenty pro studium na FSv ČVUT v Praze a podporovat výjezdy našich studentů na krátkodobé i střednědobé studijní i vědecké pobyty či výměnné studijní projekty, umožňovat vědeckým i administrativním pracovníkům krátkodobé návštěvy zahraničních pracovišť s cílem navázat mezinárodní spolupráci ve vědecké i společenské oblasti, zlepšovat jejich jazykové dovednosti a posilovat tak mezinárodní spolupráci.

Zdrojem financování jsou fakultní prostředky ze státní dotace na podporu rozvoje vědecko-výzkumných organizací vedené pod 11923 101 1011110A000 1NP.

Určení zdrojů Fondu na rozvoj mezinárodní mobility

Výjezdy našich studentů i zaměstnanců do zahraničí jsou podpořeny existujícími projekty (např. Erasmus+) a mohou být doplněny dle níže uvedeného.

  1. příspěvek lze uplatnit na zahraniční cestu, kdy žadatel prokáže prospěšnost cesty z hlediska FSv ČVUT v Praze (uzavírání mezinárodních smluv, příprava společných studijních plánů či prací pod dvojím vedením).

  2. podpora jazykových dovedností zaměstnanců, kteří mají být či jsou v kontaktu s cizinci (výuka v cizím jazyce, dvojí vedení závěrečných prací apod.) a podpora jazykových dovedností administrativních pracovníků na úrovni managementu fakulty.

  3. podpora hostujících pedagogů (podmínka odučit během pobytu alespoň 2 kredity). Katedra, která hosta přijme, musí doložit kopii Dohody o provedení práce (Dohoda o provedení práce/ Work Contract), potvrzení účtárny o jejím proplacení a Žádost o finanční podporu pro zahraničního akademického pracovníka.

  4. finanční podpora vybraných zahraničních studentů v závislosti na jejich socio-ekonomických možnostech - rozhodnuto bude ve spolupráci s proděkanem pro studium ev. u doktorských studentů proděkanem pro vědu a výzkum.

  5. podpora výjezdů a příjezdů pedagogických pracovníků v rámci obhajob, habilitací a jmenovacích řízení včetně oponentů zahraničních projektů – viz https://www.fsv.cvut.cz/zahran/szzapod.php a podpora výjezdů v rámci Erasmus+ staff mobility (běží automaticky).

  6. Podpora studentů bc. a mgr. studijních programů, kteří vyjíždí na zahraniční studijní pobyt (v rámci programu Erasmus+, bilaterálních dohod, double degree a na vědecké pobyty). V tomto případě se řiďte podmínkami pro přiznání účelového stipendia a vyplňte pouze formulář Žádost o přiznání účelového stipendia pro studenty, kteří vyjíždějí na zahr. stud. pobyt.

  7. umožnění vědeckým i administrativním pracovníkům krátkodobé návštěvy zahraničních pracovišť s cílem navázat mezinárodní spolupráci ve vědecké i společenské oblasti. Podmínkou je spoluúčast pracoviště žadatele ve výši min. 20% předpokládaných nákladů.

  8. Podpora mobilit studentů doktorského studia (např. pracovní stáže, letní školy, workshopy). Podmínkou je spoluúčast pracoviště žadatele ve výši min. 20% předpokládaných nákladů.

Žádosti o přiznání příspěvku

Formulář žádosti o příspěvek z fondu na rozvoj mezinárodní mobility a pravidla pro jeho podávání jsou uvedeny na webu zahraničního oddělení FSv ČVUT v Praze. Žádost o podporu podává žadatel na příslušném formuláři prostřednictvím zahraničního oddělní FSv ČVUT v Praze

Hodnocení předkládaných žádostí o příspěvek

O přiznání podpory z Fondu na mezinárodní mobilitu rozhoduje Rada fondu.
Hodnocení žádostí provádí Rada fondu, skládající se z pěti členů, z proděkana pro zahraniční vztahy, proděkana pro pedagogickou činnost (či jejich jmenovaných zástupců), předsedy Akademického senátu či jeho jmenovaného zástupce a dalších dvou zástupců studijních programů. Jmenování do Rady fondu schvaluje děkan fakulty po projednání v Kolegiu děkana FSv. O rozhodnutí rady je žadatel písemně vyrozuměn.

Výše podpory by neměla přesáhnout 50.000,- Kč na jednu osobu, v rámci studijních pobytů zahraničních či našich studentů 100.000,- Kč za akademický rok (formou stipendia po dohodě s proděkanem/proděkankou pro pedagogickou činnost).

Hodnocení ukončených projektů

Za celý Fond pro rozvoj mezinárodní mobility je sestavena hodnotící zpráva za účetní období, která je součástí Zprávy o hospodaření FSv.

 

V Praze dne 20. února 2019

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan FSv