Úhrada členství v organizacích

 

Individuální členství zaměstnance

Členství musí být uvedeno v pracovní náplni zaměstnance. Pokud není, je třeba doplnit přes osobní oddělení. Zahraniční oddělení před platbou kontroluje, zda je členství smluvně evidováno. Pokud ne, informuje dotyčného o postupu.

1) Pro platby členství do zahraničí předejte ZO: Žádost o provedení úhrady, podklady k platbě a fakturu.
2) Pro tuzemské platby: podklady k platbě a fakturu.

 

Katedrové členství

O členství katedry v jiné právnické osobě rozhoduje vedoucí katedry. Zahraniční oddělení před platbou kontroluje, zda je členství smluvně evidováno. Pokud ne, informuje katedru o postupu.

1) Pro platby členství do zahraničí předejte ZO: Žádost o provedení úhrady, podklady k platbě a fakturu.
2) Pro tuzemské platby: podklady k platbě a fakturu.

Katedra má povinnost informovat zahraniční oddělení o případném ukončení členství.

 

Fakultní členství

O členství fakulty v jiné právnické osobě rozhoduje děkan fakulty. V případě celofakultních zájmů může děkan rozhodnout o spolufinancování ze zdrojů fakulty.
Zahraniční oddělení před platbou kontroluje, zda je členství smluvně evidováno. Pokud ne, žadatel po konzultaci se zahraničním oddělením sepíše obecnou žádost o zřízení členství, která bude podepsána jím a vedoucím jeho pracoviště, kde bude stručně shrnuto:
  • Charakteristika příslušné právnické osoby
  • Důvody, proč je členství pro pracoviště a fakultu zajímavé
  • Navrhovaný způsob financování případných poplatků.

1) Pro platby členství do zahraničí předejte ZO: Žádost o provedení úhrady, podklady k platbě a fakturu.
2) Pro tuzemské platby: podklady k platbě a fakturu.

Při prodlužování nebo změně v členství žadatel kontaktuje zahraniční oddělení, které s ním záležitost vyřeší.