Stavební obnova památek (in Czech) - courses of program

Notice - The program is taught in Czech.

D05IMA - Inovační marketing

Taught at:
K105 - katedra společenských věd
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

D23TMO - Technologie a materiály pro obnovu historických staveb

Taught at:
K123 - katedra materiálového inženýrství a chemie
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět se zaměřuje na materiály a prvky historických konstrukcí a technologie pro jejich obnovu. Podrobněji jsou studovány zejména kámen, hlína, dřevo a dále omítky, povrchová ochrana a stavební pojiva (sádra, vápno, cement).

D24HKS - historické konstrukce do 19. stol.

Taught at:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Cílem předmětu je odborné seznámení s hlavními typy stavebních historických konstrukcí a povrchovými úpravami historických staveb, které jsou v praxi při řízení památkových postupů a zásahů, a při návrhu rekonstrukce a obnově staveb, stejně jako při provádění jejich průzkumů a posuzování nejčastěji sledovány. V uvedeném předmětu jde především o přehledové seznámení se stavebními materiály historických období, o přehled vývoje jednotlivých stavebních konstrukcí ve vazbě na architektonický výraz a typologii staveb, jejich architektury i interiérů. Součástí bude i poukaz na specifická umělecká řemesla, která se v historii podílela na tvarování a vybavování historických staveb, včetně starších technologií zpracování.

D24PSR - Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Taught at:
K124 - katedra konstrukcí pozemních staveb
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Výuka předmětu je rozdělena do jednotlivých tematických okruhů a navazuje na předměty 124HRRB „Historické konstrukce a rekonstrukce budov“ a 124PDRC(Q) "Poruchy, degradace, rekonstrukce" a je zaměřena na speciální problematiku ochrany a sanace historických objektů.

D27PHK - Památkové hodnoty kulturní krajiny

Taught at:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Komplexně pojatý předmět zpracovává témata související s kulturním aspektem historické krajiny a jejím památkovým potenciálem. Zabývá se – ve vazbě na kategorizaci kulturní krajiny Výborem UNESCO (komponovaná, organická a asociativní krajina) – různými konkrétními typy historické kulturní krajiny (tj. např. krajiny určené specifickým typem osídlení a formou organizace zemědělské půdy, krajiny určené dominantní vytrvalou plodinou, krajiny určené dominantní formou využití, krajiny esteticky kultivované vč. krajin komponovaných, krajiny poutních míst a křesťanských legend, krajiny urbanizované, krajiny industriální, krajiny militární, krajiny mytologické, krajiny memoriální či krajiny se vztahem k významné osobnosti) vč. analýz příkladů formou případových studií. Dále řeší otázky pramenů pro poznání a identifikaci historických krajinných struktur, zejména archivní mapové a ikonografické zdroje, metodická východiska užívaná v různých typech krajin při identifikaci a ochraně památkových hodnot krajiny (zejména metodické návody NPÚ) a formy prezentace hodnot historické kulturní krajiny (např. analýza dochovanosti historických krajinných struktur v nástrojích územního plánování). Dalším nezbytným tématem praktická ochrana historických (památkových) hodnot krajiny, jak z hlediska památkové péče (zejména institut krajinné památkové zóny), tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), stejně jako nezbytná implementace do různých nástrojů územního plánování (ÚPP i ÚPD).

D27UPH - Územní plánování a hodnoty území

Taught at:
K127 - katedra urbanismu a územního plánování
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět se zabývá ochranou stávajících hodnot při stanovování budoucího využití území jak v jeho zastavěné, zastavitelné i nezastavěné části. Jedná se o zohlednění přírodních i kulturních specifik dané lokality z pohledu památkové péče, ochrany přírody a krajiny a vlastního subjektivního hodnocení, vycházejícího z pochozích průzkumů a rozborů, studia příslušné literatury znalostí o vývoji a souvislostech daného území. Budou představeny základní územně plánovací podklady a dokumentace, které jsou zdrojem znalostí o současném i budoucím stavu území, zejména územně analytické podklady na úrovni obcí a krajů a územní a regulační plány.

D29AIP - Architektonické intervence v historickém prostředí

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Možnosti a limity soudobé architektonické tvorby v kontextu historického kulturního prostředí. Zásady a principy architektonických intervencí do historických staveb a památkově chráněných urbánních celků. Praktické příklady střetu/souznění prostorové památkové ochrany s novými architektonickými projekty a realizacemi. Praktické a teoretické příklady soudobých projektů v památkově chráněných lokalitách z hlediska aktuálního veřejně-právního schvalovacího procesu.

D29HMA - Historie moderní české architektury

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Obsahem je seznámit studenty s vývojem české architektury od druhé poloviny XIX. století až do současnosti s důrazem na urbanismus, vývoj architektonických stylů a nejvýznamnější osobnosti. Děje se tak formou přednášek a vycházek po pražské architektuře příslušného období. Součástí je i srovnání s vývojem evropské architektury té doby a vzájemné vlivy. Výsledkem by měla být základní obeznámenost posluchačů s danou tématikou, orientace ve vývoji architektonických stylů, znalost nejvýznamnějších osobností naší architektonické scény a schopnost zařadit českou architekturu daného období do kontextu evropské a světové tvorby.

D29HMK - Historické mosty a speciální konstrukce

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Historické mosty a speciální konstrukce jsou architektonickým a technickým dědictvím, které je třeba chránit a obnovovat v souladu s požadavky památkové péče. Mnoho těchto staveb, mezi které patří i významné kulturní památky, se nachází v havarijním stavu. Při rekonstrukci betonových a ocelových mostů je nutné pro zachování jejich funkce konstrukci zpravidla zesílit, případně vyměnit části nosných i nenosných konstrukcí. V tomto ohledu jsou tyto stavby specifické, neboť statická funkce mostu je primární a inženýrsky velmi náročná a proto nelze na zesilování či výměnu zejména nosných částí aplikovat klasické stavební postupy jako při rekonstrukci ostatních staveb průmyslového dědictví. Cílem předmětu je seznámit posluchače s konstrukční podstatou mostních staveb a speciálních konstrukcí, s diagnostickými možnostmi zjištění jejich skutečného stavu a s technologiemi rekonstrukce a konzervace těchto staveb.

D29HSP - Historické stavby v soudobých podmínkách

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.

D29OSP - Obnova a údržba stavebních památek

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět seznamuje s příčinami poškození hmoty stavebních památek, s principy údržby historických staveb, metodami ochrany, údržby a obnovy. Kriticky vyhodnocuje možné zásahy do konstrukcí a jejich dopad na podstatu památky. Předmět uvádí posluchače do problematiky projekce rekonstrukcí, teorie obnovy stavebních materiálů památek. Ve dvou seminárních pracích se student osvojí metody analýzy problému a jeho samostatné řešení.

D29PMA - Památková péče o moderní architekturu

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět bude studenty informovat o aktuální diskuzi na téma ochrany architektury 20. století. Seznámí studenty s aktuálně rozdílným přístupem k ochraně staveb 1. a 2. pol. 20. století. Zatímco hodnoty architektonického dědictví 1. pol. 20. stol. jsou obecně přijímané, hodnoty naší poválečné architektury, zejména té vznikající od 60. let, nejsou zatím odborně dostatečně prozkoumány a interpretovány. Co se týče samotné ochrany, početně jsou zatím stavby ze 2. pol. 20. století mezi KP a NKP zastoupeny velmi nízkým počtem (praktický nástroj ochrany v rámci Památkových zón nebo zájmů UNESCO je nedostatečný a též v rámci územních správ je informovanost o problematice malá).

D29PPA - Památková péče v architektuře

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na obor památková péče v rámci celospolečenského kontextu a poskytuje orientaci v teorii a praxi této problematiky s důrazem na ochranu stavebního dědictví́ a metody jeho památkové́ obnovy. Péče o památky zahrnuje nezbytný přehled o institucionální struktuře i potřebu orientace v právních i oborových předpisech zaměřených na ochranu kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Součásti výuky je osvojení zásad péče o památkový́ fond, rozbor druhů úprav historického stavebního díla v návaznosti na jeho hodnotový́ potenciál. Výuka také představí aktuální poznatky z oblasti poznávání i praktické́ pece o historický stavební́ fond (tradiční́ i inovativní́ přístupy, techniky a technologie), doplní informace o mezinárodním dění v oboru i o přijatých mezinárodních konvencích a úmluvách. Výuka předmětu je rozdělena do čtyř tématických částí (dějiny památkové péče, památková péče v ČR, památková péče v mezinárodním kontextu, péče o stavební fond) kombinujících přednášky (teoretická východiska), semináře a exkurze (resp. workshopy) do památkových objektů reprezentujících specifickou formu obnovy památek (konzervace, restaurování, rekonstrukce, transformace apod.) V průběhu semestru bude konzultována zadaná seminární práce.

D29SHP - Stavebně historický průzkum

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na stavebně historický průzkum jako mezioborovou a mezní disciplínu, jejíž výstup má dva základní významy: pro badatelskou zobecňující rovinu naplňuje význam pro poznání dějin architektury a pro praktickou roviny slouží jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou obnovu historického objektu.

D29TST - Tradiční stavitelství 19. a 20. století

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět je zaměřen na problematiku památkové ochrany rozsáhlého počtu městských staveb z 19. a počátku 20. století, jejichž stavební kvalita je poměrně vysoká, a ve kterých se zachovalo mnoho doplňkových stavebních prvků, jako jsou okna, dveře, podlahy, omítky, štukové prvky, dekorativní malby apod.

D29TVP - Teorie vědecké práce v památkové péči

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
přednášky s diskusními bloky. předmět má být zábavným průvodcem různými typy památkové praxe ve světě

D29UDA - Umělecké dílo v historické architektuře

Taught at:
K129 - katedra architektury
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět formou případových studií veřejného prostoru rozvíjí vzájemnou diskusi. Předmět je pomocníkem pro úspěšné začlenění s historických i současných uměleckých děl v architektuře.

D32TDP - Technická diagnostika památek

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
spring
Exam:
exam
Annotation:
Předmět vysvětluje metody diagnostiky identifikace a stavu historických materiálů, předmětů, konstrukcí a objektů s využitím aplikace tradičních i průlomových technologií. Seznamuje studenty s postupy stavebně technické inspekce památek a možnostmi i limity moderních analytických i diagnostických přístrojů. V rámci laboratorních praktik poskytuje možnost osvojení základních praktických dovedností pro nedestruktivní a šetrně destruktivní zkoušení materiálových vlastností či identifikaci skrytých defektů památek. Zabývá se i speciálními metodami zjišťování efektivnosti a životnosti konzervačních zásahů na památkách, metodami dlouhodobého sledování chování materiálů a konstrukcí vystavených opakovanému namáhání a vlivům prostředí i metodami pořizování dokumentace stavu památek.

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Taught at:
K132 - katedra mechaniky
Semester:
winter, spring
Exam:
exam
Annotation:
Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

D55DDP - Digitální dokumentace památkových objektů

Taught at:
K155 - Katedra geomatiky
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Předmět „Digitální dokumentace památkových objektů“ se zabývá moderními metodami dokumentace a vizualizace památkových objektů pomocí metod blízké digitální fotogrammetrie, laserového skenování, metodami RPAS (remotely piloted aircraft system, tzv. dronů) a měřické geodézie. Vytvářena jsou digitální ortofota, dále fotoplány a vektorové plány, 3D modely objektů včetně textury, řezy a pohledy. Část předmětu se zabývá virtuální rekonstrukcí nedochovaných či poškozených částí objektů a jejich vizualizací. Pro metody vizualizace je používáno prostředí vyspělé výpočetní techniky a dále virtuální reality. Poslední částí předmětu je podpovrchový nedestruktivní průzkum objektů pomocí georadaru a magnetometru a analýza naměřených dat.

Languages

Knowledge of English and optional language is required for all programs.

D04ANG - English

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Czech

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

D04FRA - French

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - German

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Russian

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Spanish

Taught at:
K104 - Department of Languages
Semester:
(not mentioned)
Exam:
exam
Annotation:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.