Postup při nákupu zboží / služeb – úhrada soukromou platební kartou

 

  • při provádění úhrady je nutné uvést přesný obchodní název fakulty vč. DIČ (VAT number) CZ68407700
  • částka za uhrazené zboží / službu bude vyplacena v hotovosti v pokladně v Kč. Tato částka se může lišit od částky, uhrazené z privátního účtu, v závislosti na kurzu ČNB, dle DUZP (datum uskutečněného zdanitelného plnění), uvedeného na dokladu od dodavatele

 

Požadované dokumenty:

  • doklad od dodavatele (invoice, receipt)
  • výpis z bankovního účtu, potvrzující úhradu
  • objednávka
  • JSD (jednotný správní doklad – dokument k celní deklaraci zboží) – pouze v tom případě, pokud je předmětem úhrady zboží ze země mimo EU
  • Proclení zboží nabízí dovozce (FedEx, DHL, UPS, ...), je nutné vyplnit jím zaslaný formulář "Dispozice k celnímu řízení", k němu přiložit vyplněnou "Žádost o osvobození od dovozního cla – Čestné prohlášení". Tento formulář obdržíte v sekretariátu pana tajemníka.

Následně vyplněný a podepsaný formulář  Vyúčtování zálohy na drobné vydání  - včetně informace o hmotnosti a způsobu dopravy – připojit k výše uvedeným dokumentům a předat neprodleně ekonomickému oddělení.

Pokud nebude dodržen uvedený postup a nebudou předány požadované dokumenty, nebude moci být nákup (zboží/služba) pořízen do iFISu a úhrada finančních prostředků nebude moci být provedena.