Formuláře, číselníky a informace Ekonomického oddělení

Ekonomické oddělení
Vrácení DPH uhrazené z prostřeků EU na podporu projektů VaV
MP č. 62/2008
soupis dokladů
Čestné prohlášení    DOC ; PDF
Žádost na MŠMT - průvodní dopis    DOC ; PDF
Žádost rektorovi    DOC ; PDF

Převodový můstek mezi číselným označením zakázek do r. 2013 a jejich novým přečíslováním pro r. 2014    Excel ; PDF

Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace:
Metodická příručka
Evidence výjimek    Excel ; PDF

Identifikace fakulty:
IČO - 6840 7700
DIČ - CZ6840 7700
Bankovní účty fakulty
Registrační čísla ČVUT

Jmenování správce/příkazce - krátkodobé:
Jmenování správce - krátkodobé    DOC ; PDF - změna 22.2.2019
Jmenování příkazce - krátkodobé    DOC ; PDF - změna 22.2.2019

Přeúčtování nákladových položek:
Žádost o přeúčtování    DOC ; PDF - změna 2.12.2022
Žádost o přeúčtování    DOC ; PDF -- (zkrácená verze) - změna 24.8.2021

Dohoda stavebních fakult ČR a SR o vzájemném vypořádávání cestovních náhrad

Tuzemské cesty:
Pokyny pro vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců při tuzemských pracovních cestách
Návrhový list pro vyslání na konferenci, symposium, kongres    DOC ; PDF - jen v ČR !
Žádost o povolení použití soukromého vozidla k pracovní cestě    DOC ; PDF - změna 13.3.2023
Cestovní příkaz, vyúčtování pracovní cesty    Excel ; PDF - změna 4.1.2018
Prohlášení o poskytnutí stravy při pracovní cestě zaměstnance v ČR    DOC ; PDF
Vyhláška MPSV č. 467/2022 z 19.12.2022 (stravné a ceny pohonných hmot)
      - 1. aktualizace Vyhláška MPSV č. 85/2023 z 28. března 2023 - nové 16.5.2023

Žádost o nastavení rozpočtu ve FIS
Rozpočet - formulář    Excel - nové 26.9.2019

Postup při nákupu zboží / služeb – úhrada soukromou platební kartou

Žádost o provedení úhrady - bezhotovostní platby do zahraničí    DOC ; PDF
Úhrady do zahraničí platební kartou

Cestovné studentů a zahraničních expertů:
Metodický pokyn kvestora č. 78/2016 cestovné studentů a zahraničních expertů
(součástí tohoto metodického pokynu je příloha č. 1 - Smlouva příkazní - změna 3.10.2022

Drobný a dlouhodobý majetek:
Pořizovací cena investice - změna 24.2.2021
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů    DOC ; PDF - změna 16.4.2021
Výdejka - převodka drobného majetku    DOC ; PDF
Převodka dlouhodobého majetku    DOC ; PDF
Zápis o vyřazení drobného majetku    DOC ; PDF
Zápis o vyřazení dlouhodobého majetku    DOC ; PDF
Poznámka: Převodky ve formátu "doc" obsahují makra, která zajistí automatické vyplnění všech kopií formuláře. Spuštění maker musíte mít povolené. Pokud při odchodu z formulářové buňky naskočí chybové hlášení Visual Basicu, najděte v menu Nástroje - Makra - Zabezpečení a zvolte Střední úroveň zabezpečení. Poté soubor uzavřete, znovu spusťte a povolte makra.

Drobné vydání:
Vyúčtování zálohy na drobné vydání a mimořádné zálohy    Excel

Číselníky:
Žádost na doplnění číselníku organizací v programu iFIS    DOC ; PDF - změna 19.3.2021
Číselník SKP - Kód standardní klasifikace produkce
Nákladová střediska FSv
Číselníky Českého statistického úřadu (NACE, SKP, KKOV, ...)

Granty:
Identifikační čísla grantů
Potvrzení příjmů - pro projekty SF    DOC ; PDF
Čestné prohlášení řešitele    DOC ; PDF

TA - typy akcí, akce, KP - komplexní položky:
TA pro rok 2014, 2015
TA pro rok 2013
TA převodní můstek rok 2011-2012
Komplexní položky od roku 2012
Vysvětlení kódů KP v SFIS v roce 2012
Číselník součástí ČVUT

 

Návod k vyplňování formulářů