Informace k zákazu výkonu shodné výdělečné činnosti

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6, PSČ 166 29, IČ: 68407700, jako zaměstnavatel informuje zaměstnance, že dle ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ("zákoník práce") mohou zaměstnanci, vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu, vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení výdělečné činnosti se týká jak závislé práce, tak práce samostatně výdělečné. Toto omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Zaměstnavatel upozorňuje, že výkon vědecké a výzkumné činnosti v rámci pracovněprávního vztahu pro zaměstnavatele vylučuje, aby zaměstnanci vykonávali jinou výdělečnou činnost, která využívá výsledků takové vědecké a výzkumné činnosti nebo s touto činností přímo souvisí. Zaměstnanci, kteří by takovou jinou výdělečnou činnost vykonávali, by se nutně dostali do střetu zájmů, protože vědecká a výzkumná činnost, kterou provádí zaměstnavatel, sleduje primárně veřejný zájem a zaměstnanci výsledky této činnosti nesmí využívat pro své soukromé ekonomické zájmy či zájmy třetích osob, s nimiž spolupracují. Zaměstnanec může vykonávat takovou výdělečnou činnost jen s předchozím souhlasem zaměstnavatele, pro kterého vědeckou a výzkumnou činnost provádí.

Zaměstnavatel dále upozorňuje zaměstnance, že zařízení, vybavení a prostory zaměstnavatele lze dle § 316 zákoníku práce využívat jen pro výkon pracovní činnosti a nesmí být bez souhlasu zaměstnavatele využívány pro jakékoliv jiné účely.

Pokud zaměstnanec povinnost podle § 304 nebo § 316 zákoníku práce poruší, jedná se o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a může to být důvodem pro rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo pro okamžité zrušení pracovního poměru.

K naplnění výše uvedeného je na webové stránce Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM umístěna "Žádost o souhlas s výkonem shodné výdělečné činnosti". Seznam aktuálních živnostenských oprávnění Českého vysokého učení technického v Praze je přílohou této informace.

 

Bližší informace poskytne Mgr. Lucie Kubíčková, linka 8760.