Česko-anglická terminologie

 

Česko-anglická terminologie na ČVUT

Fakulta stavební                - Faculty of Civil Engineering
České vysoké učení technické v Praze      - Czech Technical University in Prague

děkan                     - Dean
proděkan                    - Vice-dean
proděkan pro pedagogickou činnost       - Vice-dean for Education
proděkan pro rozvoj              - Vice-dean for Development
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost     - Vice-dean for Science and Research
proděkan pro zahraniční vztahy         - Vice-dean for International Relations
proděkan pro výstavbu             - Vice-dean for Construction
tajemník fakulty                - Faculty Treasurer 
předseda AS                  - Chairman of the Academic Senate


Katedry - Departments

K101 katedra matematiky               - Department of Mathematics 
K102 katedra fyziky                 - Department of Physics 
K104 katedra jazyků                 - Department of Languages 
K105 katedra společenských věd            - Department of Social Sciences 
K122 katedra technologie staveb           - Department of Construction Technology 
K123 katedra materiálového inženýrství a chemie   - Department of Material Engineering 
                                 and Chemistry 
K124 katedra konstrukcí pozemních staveb       - Department of Architectural Engineering 
K125 katedra technických zařízení budov       - Department of Indoor Environmental and 
                                Building Services Engineering
K126 katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví   - Department of Construction Management and 
                                 Economics
K127 katedra urbanismu a územního plánování     - Department of Urban Design, Town and 
                                 Regional Planning 
K128 katedra inženýrské informatiky         - Department of Applied Informatics 
K129 katedra architektury              - Department of Architecture 
K132 katedra mechaniky                - Department of Mechanics 
K133 katedra betonových a zděných konstrukcí     - Department of Concrete and Masonry 
                                   Structures 
K134 katedra ocelových a dřevěných konstrukcí    - Department of Steel and Timber Structures
K135 katedra geotechniky               - Department of Geotechnics 
K136 katedra silničních staveb            - Department of Road Structures 
K137 katedra železničních staveb           - Department of Railway Structures 
K141 katedra hydrauliky a hydrologie         - Department of Hydraulics and Hydrology 
K142 katedra hydrotechniky              - Department of Hydraulic Structures 
K143 katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - Department of Landscape Water Conservation 
K144 katedra zdravotního a ekologického inženýrství - Department of Sanitary and Ecological
                                  Engineering 
K154 katedra speciální geodézie           - Department of Special Geodesy 
K155 katedra geomatiky                - Department of Geomatics


Experimentální základna - Experimental Facilities

K210 Experimentální centrum             - Experimental Centre 
K220 Centrum experimentální geotechniky       - Centre of Experimental Geotechnics 
K250 Vodohospodářské experimentální centrum     - Water Management Experimental Centre


Technicko-provozní střediska - Technical and operating centres

Středisko technicko-provozních služeb     - Technical and Operating Centre
Referát úklidu                 - Cleaning Service
Referát ostrahy objektu            - Facility Security Office
Úsek údržby                  - Maintenance Office
Archív                     - Archive
Správce hmotného majetku            - Material Assets Office
K375 Výpočetní a informační centrum      - Computing and Information Centre
K376 středisko správy serverů a sítí      - Servers and Network Management
K377 středisko vývoje a správy aplikací    - Application Development and Management
K378 středisko podpory uživatelů        - HelpDesk
K379 středisko audiovizuální techniky     - Audiovisual Support


Výuková střediska - Educational Centres

výukové středisko Mariánská          - Educational Facility Mariánská
výukové středisko Telč             - Educational Facility Telč


Odborná pracoviště - Specialized workplaces

 
K380 Akreditovaná zkušební laboratoř      - Accredited Testing Laboratory
Referát znalecké činnosti           - Expert Assessment Office
Redakce Stavební obzor             - Editorial Office of Civil Engineering
                         Journal


Děkanát - Administration

Vedení fakulty, děkanát            - Dean´s Office
Přidružená agenda děkanátu           - Dean´s Office Affiliated Agenda
Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Health and Safety Department 
Referát požární ochrany            - Fire Protection Office
Právní oddělení                - Legal Department
Studijní oddělení               - Student Administration
Oddělení pro vědu a výzkum           - Department of Science and Research
Oddělení podpory administrace projektů     - Project Administration Support Department
Zahraniční oddělení              - Department of International Relations
Oddělení pro doplňkovou činnost        - Economic Activity Office
Investiční oddělení              - Investment Office
PR a marketing                 - Department of PR and Marketing
Osobní oddělení                - Personnel Department
Ekonomické oddělení              - Economics Department
Oddělení práce a mzdy             - Payroll Office
Pokladna                    - Payments Office
Podatelna                   - Mail Room
Úsek dopravy                  - Transport Office


Studijní programy - Study Programmes


Bakalářské studijní programy      - Bachelor Degree Study Programmes
Stavební inženýrství          - Civil Engineering
Konstrukce pozemních staveb      - Building Structures 
Konstrukce a dopravní stavby      - Structural and Transportation Engineering 
Vodní hospodářství a vodní stavby   - Water Management and Water Structures 
Inženýrství životního prostředí    - Environmental Engineering 
Materiálové inženýrství        - Materials Engineering
Příprava, realizace a provoz staveb  - Preparation, Erection and Operation of Constructions
Požární bezpečnost staveb       - Fire Safety of Constructions

Management a ekonomika ve stavebnictví - Construction Management and Economics

Stavitelství              - Building Engineering
Realizace pozemních a inženýrských   - Erection of Buildings and Engineering Constructions
staveb

Geodézie a kartografie         - Geodesy and Cartography
Geodézie a kartografie         - Geodesy and Cartography 
Geodézie, kartografie a geoinformatika - Geodesy, Cartography and Geoinformatics

Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Sciences
Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Sciences 

Civil Engineering
Building Structures 

Magisterské studijní programy     - Master Degree Study Programmes
Stavební inženýrství          - Civil Engineering
Konstrukce pozemních staveb      - Building Structures 
Konstrukce a dopravní stavby      - Structural and Transportation Engineering 
Vodní hospodářství a vodní stavby   - Water Management and Water Structures 
Inženýrství životního prostředí    - Environmental Engineering 
Projektový management a inženýring   - Project Management and Engineering 
Materiálové inženýrství        - Materials Engineering
Stavební management          - Construction Management
Příprava, realizace a provoz staveb  - Preparation, Erection and Operation of Constructions
Integrální bezpečnost staveb      - Integral Safety of Constructions

Geodézie a kartografie         - Geodesy and Cartography 
Inženýrská geodézie          - Engineering geodesy 
Geomatika               - Geomatics

Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Sciences
Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Sciences

Budovy a prostředí           - Buildings and Environment
Budovy a prostředí           - Buildings and Environment

Inteligentní budovy          - Intelligent Buildings
Inteligentní budovy          - Intelligent Buildings

Water and Environmental Engineering

Civil Engineering
Building Structures
Advanced Master´s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events

Doktorské studijní programy      - Doctoral Degree Study Programmes
Fyzikální a materiálové inženýrství  - Physical and Material Engineering 
Inženýrství životního prostředí    - Environmental Engineering 
Konstrukce a dopravní stavby      - Building and Structural Engineering 
Matematika ve stavebním inženýrství  - Mathematics in Civil Engineering 
Pozemní stavby             - Building Engineering 
Stavební management a inženýring    - Construction Management and Engineering 
Vodní hospodářství a vodní stavby   - Water Engineering and Water Management 
Geodézie a kartografie         - Geodesy and Cartography
Architektura a stavitelství      - Architecture and Building Engineering 
Průmyslové dědictví
Stavební obnova památek
Architecture and Sustainable Development               
Akustika                - Acoustics 


Professional status - profesní postavení

vedoucí katedry               - Head of department
zástupce vedoucího katedry          - Deputy head 
sekretářka                  - Secretary 
profesor                   - Professor 
docent                    - Associate professor 
odborný asistent               - Assistant professor 
doktorand                  - Postgraduate student 
vědecký pracovník              - Researcher 
technik                   - Technician 
spolupracovník                - Cooperating person  
školitel                   - Supervisor, Advisor
zaměstnanec                 - Staff
externí učitel                - External Lecturer
externí pracovník              - External staff
host                     - Guest