Katedra technologie staveb (K122)


Vedoucí
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Sekretářka
Veronika Holická
Zástupce vedoucího
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
Ing. Pavel Neumann
KOS - Studijní referent
Ing. Pavel Neumann
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. Pavel Neumann
Ing. A. T. Tomáš Váchal, Ph.D.
E-mail
k122@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4559
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra technologie staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra odpovídá za výuku předmětu Technologie staveb na studijních oborech stavební fakulty včetně oborů doktorandského studia. Podstatou vyučovaných předmětů je informování o základních poznatcích z technologie stavebních procesů, mechanizace, teorie předvýrobní a výrobní přípravy staveb, časového plánování, navrhování zařízení staveniště, operativního řízení prací na stavbách a využití výpočetní techniky v těchto oblastech. Důraz je kladen na rozšíření technických, technologických, ekonomických a organizačních znalostí a na zvládnutí zásad samostatného manažerského rozhodování v podnikatelské činnosti. Neoddělitelným úkolem je výuka základů zajištění bezpečnosti práce i zabezpečení požadavků na stavební výrobu s ohledem na životní prostředí. Teoretickým základem technologických předmětů je vědní obor technologie staveb vycházející z analýzy stavebních procesů a řešící podstatu výrobních jevů a problémů ve vzájemných návaznostech, souvislostech a důsledcích. Protože realizace stavby je souhrn působení odborníků všech profesí, jsou do výuky zapojováni i významní odborníci z praxe. Formou výuky se tak vytváří možnost simulace řešení úkolů z dodavatelských organizací, případně i z vlastního podnikání. Cílem výuky je vytvořit u nich trvalé návyky technologického myšlení a racionálních přístupů k výrobním problémům a připravit tak z nich kvalifikované stavební inženýry pro vykonávání manažerských funkcí ve zhotovitelských organizacích a i pro jejich samostatné uplatnění v podnikatelské sféře. Ve své vědeckovýzkumné činnosti katedra analyzuje stávající výrobní procesy v pozemním a inženýrském stavitelství, potřeby mechanizace a pomocných konstrukcí, nároků na množství a kvalifikaci pracovníků, optimalizuje jejich průběh a navrhuje kloubení v procesové sestavy.