Katedra konstrukcí pozemních staveb (K124)


E-mail
k124@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 7180
+420 22435 7178
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.Katedra konstrukcí pozemních staveb je profilovou katedrou na studijních oborech Konstrukce pozemních staveb, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí, Building Structures a Buildings and Environment. Základní výuku konstrukcí pozemních staveb garantuje i na ostatních oborech Stavebního inženýrství a na mezifakultních programech Inteligentní budovy a Intelligent Buildings. Zajišťuje výuku v předmětech Konstrukce pozemních staveb (1 až 6), Stavební fyzika (1 a 2), Projekt, Ateliérová tvorba, Poruchy, degradace a rekonstrukce, Požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost, Systémy budov, Integrované navrhování budov, Hodnocení komplexní kvality budov a dalších.Katedra se významně podílí na výuce doktorandů na oboru Pozemní stavby – školí kolem 30 doktorandů v řádném a kombinovaném studiu. V oblasti vědy a výzkumu se katedra zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru Pozemní stavby se zaměřením na udržitelnou výstavbu budov, energeticky a materiálově efektivní konstrukce, konstrukčně statickou problematiku navrhování nosných systémů vícepodlažních a halových staveb, navrhování kompletačních konstrukcí včetně interakce s nosnými konstrukcemi, stavební fyziku, požární bezpečnost, zdravotní nezávadnost, degradační procesy konstrukcí a materiálů, poruchy, sanace, mikrobiologické vlivy, stavební diagnostiku a další. Experimentální výzkum je realizován v Centrálních laboratořích a ve dvou katedrových laboratořích – Mikrobiologické laboratoři a Laboratoři stavební diagnostiky. Výzkum fotovoltaických systémů je realizován na experimentální instalaci na štítové stěně a střeše budovy B fakulty.