Katedra technických zařízení budov (K125)Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku předmětů technických zařízení budov (zdravotní technika, vytápění a ochlazování budov, vzduchotechnika, elektrické rozvody, technologická zařízení budov, umělé osvětlení a akustika, počítačové modelování systémů TZB, energeticky audit) v bakalářských programech Stavební inženýrství na oborech Konstrukce pozemních staveb a Inženýrství životního prostředí programu Architektura a stavitelství a v navazujících studijních programech Budovy a prostředí (Buildings and Environment), kde je katedra garantem zaměření Technická zařízení a v mezifakultním studijním programu Inteligentní budovy. V doktorském studiu jsou studenti katedry zařazeni v programu Pozemní stavby a konstrukce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, projektů, konzultací, exkurzí, letní školy a laboratorních měření v laboratořích katedry. Studenti mohou využívat Výukovou a demonstrační laboratoř TZB, Laboratoř inteligentních budov a SW centrum vybavené špičkovým specializovaným softwarem pro CAD navrhování a dynamické modelování chování budov (TRNSYS, ESP-r, FLOVENT, DesignBuilder a další). Na katedře je možné zpracovávat bakalářské, diplomové a disertační práce a výuka na všech stupních je zajištěna v českém a anglickém jazyce.V oblasti vědecko-výzkumné je činnost katedry zaměřena na řešení úloh převážně aplikovaného výzkumu formou národních i mezinárodních grantových projektů. Na katedře vzniknul mj. Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov, elektronický kulový stereoteploměr, katedra se podílela na vývoji řídicího systému pro inteligentní budovy. Na katedře je zřízeno Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov, které zajišťuje konzultační, expertní a poradenskou činnost pro praxi. Katedra pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro odbornou veřejnost a specializované kurzy pro zaměstnance firem.