Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126)Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku v oblasti stavební ekonomiky a managementu v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Zajišťuje výuku, která spojuje technický základ a všudypřítomnou ekonomickou stránku, propojuje oblasti stavebnictví, navrhování staveb, ekonomiku, management, náklady životního cyklu (LCC), výstavbové projekty, informační modelování (BIM) a další. Výuka se orientuje na řešení problémů v oblasti provádění staveb, dodavatelských systémů, nákladů životního cyklu staveb a energetického managementu budov. Cílem je vychovat odborníky vybavené širokým teoretickým a praktickým základem v oblasti stavebnictví a managementu, kteří budou řídit stavební činnosti v souladu s principy udržitelné výstavby.Katedra je garantem těchto studijních programů: bakalářské studium - Management a ekonomika ve stavebnictví, magisterské studium - Management a ekonomika ve stavebnictví, Stavební inženýrství - řízení projektů, doktorské studium - Stavební management a inženýring, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem - Stavební management a inženýring. Katedra rovněž zabezpečuje na všech studijních programech fakulty výuku předmětů zaměřených na stavební management a ekonomiku. Katedra je významným a objektivním veřejným pracovištěm v oblasti stanovení nákladů (kalkulace, rozpočty, náklady životního cyklu, projektový management) velkých stavebních projektů veřejného sektoru z oblasti inženýrského a pozemního stavitelství. Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou orgánů státní správy a veřejnými institucemi. Zajišťuje celoživotní vzdělávání v semestrálních kurzech pro pracovníky velkých stavebních společností a státní správy v oblastech BIM, řízení stavby a projektového řízení. Pracovníci katedry se významně podílejí na činnosti Znaleckého ústavu Fakulty stavební. Katedra je členem dvou prestižních společností - Associated Schools of Construction (ASC) a European Civil Engineering and Management (ECEM) a tak má možnost aplikovat nejnovější zkušenosti zahraničních univerzit do výuky a tvůrčí činnosti. Katedra je vydavatelem vědeckého časopisu Business & IT. Zaměstnanci a doktorandi katedry se aktivně zapojují do řešení výzkumných projektů univerzity.