Katedra mechaniky (K132)Krátká charakteristika

Katedra vyučuje předměty, které patří do teoretického základu většiny oborů fakulty stavební (technická mechanika, stavební mechanika, statika stavebních konstrukcí, dynamika stavebních konstrukcí, teorie pružnosti a plasticity, experimentální ověřování), pro všechny obory bakalářských a magisterských studijních programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství a Civil Engineering. Katedra je garantem magisterského studijního oboru Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions v rámci programu ERASMUS MUNDUS. Kromě toho se katedra podílí na výuce v rámci doktorských programů na oborech Konstrukce a dopravní stavby", Fyzikální a materiálové inženýrství, Pozemní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby a v rámci celoživotního vzdělávání organizovaného i jinými katedrami.

Vědeckovýzkumná práce je soustředěna na analýzu konstrukcí moderními výpočtovými a experimentálními metodami. Pracovníci katedry se zabývají výzkumem v oblasti moderních výpočtových metod, experimentálního ověřování, kompozitních materiálů, porézních materiálů a biomechaniky.