Katedra hydrauliky a hydrologie (K141)


E-mail
k141@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4343
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra hydrauliky a hydrologie
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku teoretických i aplikovaných předmětů v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. Těžiště pedagogické práce spočívá ve výuce hydrauliky, hydrologie, a předmětů orientovaných na problematiku vodních toků a vodního hospodářství.

Katedra je zároveň vědeckým pracovištěm, které řeší projekty základního i aplikovaného výzkumu. Výzkum je tematicky zaměřen na:

proudění v otevřených korytech a v potrubí

hydrauliku objektů a pohyb splavenin

protipovodňovou ochranu a revitalizaci vodních toků

hydrologii svahu a povodí

modelování srážkoodtokových vztahů

transport kontaminantů v přírodních pórovitých formacích