Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkumČj. 1/MPVv/922/2022


METODICKÝ POKYN PRODĚKANA PRO VĚDU A VÝZKUM
FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

k průběhu obhajob disertačních prací

 

Preambule

Dokument definuje postup pro provádění kontroly odevzdaných disertačních prací v antiplagiátorském systému a upřesňuje organizaci průběhu obhajoby disertační práce.

 

Článek 1
Kontrola disertačních prací

 1. Každá disertační práce napsaná v českém či anglickém jazyce bude po odevzdání kontrolována v antiplagiátorkém systému.
 2. Oddělení pro VaV po odevzdání práce zašle elektronickou verzi disertační práce pověřené osobě pro provádění kontroly.
 3. Pověřená osoba provede bezodkladně kontrolu ve vhodném antiplagiátorském systému. Výsledkem kontroly je protokol o provedené kontrole, jehož součástí je seznam případných provinění proti citační etice, identifikace relevantních partií v disertační práci a odkazů na originální zdroje. Součástí je i celkové zhodnocení práce z hlediska respektování citační etiky.
 4. Protokol o kontrole je následně zaslán současně s disertační prací oponentům práce, předsedovi komise pro obhajobu disertační práce a studentovi.
 5. Oponent je povinen se ve svém posudku vyjádřit k závažnosti případného porušení citační etiky. Oponent může, v souladu s článkem 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, práci nedoporučit k obhajobě.

 

Článek 2
Doplňující pokyny k průběhu obhajoby disertační práce

 1. Pokud protokol o kontrole konstatuje porušení citační etiky, musí být nález projednán během samotné obhajoby.
 2. Student má možnost se během obhajoby vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v protokolu o kontrole.
 3. Komise musí posoudit míru závažnosti porušení citační etiky a posoudit, zda práce splňuje kritéria kladená na disertační práci. Komise musí v zápisu obhajoby uvést, jak byly případné nálezy vypořádány a zda práce splňuje všechna kritéria kladená na disertační práci, zejména z hlediska její originality a původnosti.

 

Článek 3
Obhajoba přepracované disertační práce

 1. Oponenti práce a komise pro obhajobu disertační práce, pokud byla již jmenována, zůstávají stejní.

 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 1. Metodický pokyn je platný od 12. 4. 2022.
 2. Metodický pokyn může být upřesněn dalšími předpisy

 

V Praze dne 11. 4. 2022

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, v.r.
proděkan pro vědu a výzkum