Č.j: 4/OD/922/2019

Opatření děkana č. 4/2019

 

V souladu s čl. 2 odst. 11 Řádu doktorského studia na FSv stanovují kritéria pro posouzení neplnění studijních povinností studentů doktorského studia ve smyslu čl. 6 odst. 5 Stipendijního řádu ČVUT.

Pokud student doktorského studia v rámci posledního uzavřeného hodnocení doktorského studia na FSv nedosáhne minimální hranice 10 bodů, považuje se to za nesplnění studijních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 5 Stipendijního řádu ČVUT a nároková roční část stipendia podle čl. 6 odst. 1 písm. c Stipendijního řádu ČVUT se mu snižuje na nulu.

Toto ustanovení se netýká studentů, u kterých od data zahájení studia neuplynulo 12 měsíců.

Toto opatření začne být uplatňováno při výplatě nárokové části stipendia podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Stipendijního řádu ČVUT v prosinci 2020.

 

V Praze dne 10. 12. 2019

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan Fakulty stavební