FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 24. 6. 2021
 Č.j.: 1/SD/922/2021

 

Směrnice děkana č. 1/2021

pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech FSv ČVUT v Praze

 

Směrnice doplňuje Vyhlášku děkana č.12/2018 o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze schválenou AS FSv ČVUT dne 28. 11. 2018.

 

Článek l.

Přehled doktorských studijních programů

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

Fyzikální a materiálové inženýrství
Physical and Materials Engineering

Pozemní stavby
Building Engineering

Konstrukce a dopravní stavby
Structural and Transportation Engineering

Stavební management a inženýring
Construction Management and Engineering

Inženýrství životního prostředí
Environmental Engineering

Vodní hospodářství a vodní stavby
Water Management and Water Engineering

Matematika ve stavebním inženýrství
Mathematics in Civil Engineering

Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography

Architektura a stavitelství

Průmyslové dědictví

Stavební obnova památek

Architecture and Sustainable Development

Integrální bezpečnost
Integral Safety

Akustika
Acoustics

Článek II.

Důležité termíny

Nástup na doktorské studium 1. 3. 2022

Zveřejněno: 1. 7. 2021
Podávání přihlášek na odd. V a V: 18. 11. 2021 – 6. 1. 2022
Předáno předsedům OR: 10. 1. 2022
Vráceno od předsedů OR na odd. V a V: 27. 1. 2022
Rozhodnutí o přijetí (zasílání uchazečům o DS): do 25. 2. 2022

Ve výjimečných případech může děkan na základě žádosti povolit mimořádný termín přijímacího řízení a nástupu do doktorského studia.

Článek III.

Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium v doktorských studijních programech po odevzdání přihlášky mohou být pozváni od předsedů oborových rad k osobní účasti na přijímací zkoušce, nebo v případě období nouzového stavu vyzváni k distančnímu pohovoru.

Předseda oborové rady (při jeho neúčasti předseda zkušební komise) vypracuje o průběhu přijímacího řízení "Protokol přijímacího řízení".

Zkušební komise může rozhodnout o výsledku přijímací zkoušky bez přítomnosti žadatele. Tuto skutečnost poznamená v Protokolu do oddílu "Průběh přijímací zkoušky".

Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu zašle fakulta uchazečům doporučeným dopisem do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Písemná žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum rektorovi ČVUT ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Článek IV.

Náležitosti přihlášky

Uchazeč o studium kompletní přihlášku včetně níže uvedených příloh předává na oddělení pro vědu a výzkum do termínu stanoveného touto Směrnicí děkana:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Oddělení pro vědu a výzkum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Na každé přihlášce je nutné zajistit podpis uchazeče, školitele a vedoucího katedry, v případě období nouzového stavu jsou podmínky podání přihlášky aktuálně upřesněny.
Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

Přílohy přihlášky:

životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)

studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského a magisterského)
kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu v magisterském studiu – nejpozději do 5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřenou osobou při zápisu), případně další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu

soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity

doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog.

doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením

Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1d) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
- doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce
- doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
- doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1e) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce:
- doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
- doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka
- doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 

Článek V.

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (podle Statutu ČVUT čl. 11, odst. 1 písm. a/) činí 850,- Kč.

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol: 312
Zpráva pro příjemce: jméno uchazeče

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč. Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

 

1. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
2. Směrnice je závazná pro všechny doktorandy FSv.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., FEng.
děkan FSv ČVUT v Praze