Směrnice č.2/2020 Č.j. 2/SD/922/2020

Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu
v doktorských studijních programech Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Směrnice doplňuje Vyhlášku děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze schválenou AS FSv ČVUT dne 28. 11. 2018.

 

I. Přehled doktorských studijních programů

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

 

Fyzikální a materiálové inženýrství
Physical and Materials Engineering

Pozemní stavby
Building Engineering

Konstrukce a dopravní stavby
Structural and Transportation Engineering

Stavební management a inženýring
Construction Management and Engineering

Inženýrství životního prostředí
Environmental Engineering

Vodní hospodářství a vodní stavby
Water Management and Water Engineering

Matematika ve stavebním inženýrství
Mathematics in Civil Engineering

Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography

Architektura a stavitelství

Průmyslové dědictví

Stavební obnova památek

Architecture and Sustainable Development

Integrální bezpečnost
Integral Safety

(Přijetí do studijního programu je podmíněno získáním akreditace)

Akustika
Acoustics

 

II. Důležité termíny

Nástup na doktorské studium 1. 3. 2021

Zveřejněno: 1. 7. 2020
Podávání přihlášek na odd. VaV: 18. 11. 2020 – 7. 1. 2021
Předáno předsedům OR: 11. 1. 2021
Vráceno od předsedů OR na odd. VaV: 28. 1. 2021
Rozhodnutí o přijetí (zasílání uchazečům o DS): do 26. 2. 2021

Ve výjimečných případech může děkan na základě žádosti povolit mimořádný termín přijímacího řízení a nástupu do doktorského studia.

 

III. Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium v doktorských studijních programech po odevzdání vyplněné přihlášky mohou být pozváni od předsedů oborových rad k osobní účasti na přijímací zkoušce.

Předseda oborové rady (při jeho neúčasti předseda zkušební komise) vypracuje o průběhu přijímacího řízení "Protokol přijímacího řízení".

Zkušební komise může rozhodnout o výsledku přijímací zkoušky bez přítomnosti žadatele. Tuto skutečnost poznamená v Protokolu do oddílu "Průběh přijímací zkoušky".

Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu zašle fakulta uchazečům doporučeným dopisem do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Písemná žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum rektorovi ČVUT ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

IV. Náležitosti přihlášky

Uchazeč o studium kompletní přihlášku včetně níže uvedených příloh předává na oddělení pro vědu a výzkum do termínu stanoveného touto Směrnicí děkana:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Oddělení pro vědu a výzkum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Přihlášky nelze zasílat elektronicky z důvodu zajištění podpisů (uchazeče, školitele, vedoucího katedry), v případě období nouzového stavu budou podmínky podání přihlášky upřesněny.
Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

Přílohy přihlášky:

 1. životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského a magisterského)
 3. kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu v magisterském studiu – nejpozději do 5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřenou osobou při zápisu), případně další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu
 4. soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity
 5. doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog. Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce
 6. doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1d) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  • doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 8. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1e) týká se uchazečů o studium v  anglickém jazyce:
  • doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 

V. Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (podle Statutu ČVUT čl. 11, odst. 1 písm. a/) činí 850,- Kč.

Poplatek je možné uhradit složenkou typu A nebo převodním příkazem. Fakultní složenku lze získat na oddělení pro vědu a výzkum.

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol: 312
Zpráva pro příjemce: jméno uchazeče

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.
Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

 

17. 6. 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze