Směrnice č.4/2017Č.j. SD4/922/2017

Směrnice děkanky č. 4/2017
pro obhajoby disertačních prací doktorandů Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Disertační práce (dále "DP"), její hodnocení a obhajoba je řešena ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT v Praze ze dne 22.9.2017 (dále "SZŘ") v čl. 28 a čl. 30.

Tato směrnice specifikuje postup a požadované přílohy, nutné k řádnému přijetí Žádosti o obhajobu DP v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze v rámci SZŘ dle článku 30, odst. 1.

Doktorand je povinen si před odevzdáním žádosti o obhajobu DP zkontrolovat zapsané předměty a vykonané zkoušky v systému KOS.

Povinné přílohy žádosti:

 1. Disertační práce ve 4 vyhotoveních (pevná vazba; na zadní stranu vlepte CD s fulltextem) – dle logomanuálu ČVUT
 2. Stručný životopis (včetně odborné a výzkumné činnosti)
 3. Posudek školitele na průběh studia
 4. Teze disertační práce včetně anglického názvu disertační práce – 12 ks, formát A5
 5. Abstrakt disertace česky a anglicky, klíčová slova disertace (max. 1 strana A4) e-mailem na adresu: obhajoby@fsv.cvut.cz
 6. Poster rozměru 70 x 100 cm + elektronická verze
  (obsahuje: jméno, název práce, školitel, katedra, fakulta, období DS, anotace, výsledky, výstupy)
 7. Výpis V3S
  • u seznamu publikací, který je součástí tezí, v případě spoluúčasti více autorů doktorand u každé z nich uvede svůj přibližný procentuální podíl na autorství
  • pro studenty programu SI a GaK je požadováno (tento požadavek platí pro studenty, kteří uzavřeli studijní blok, tzn. odborné předměty dle ISP, AJ, rozpravu, po 21.6.2012):
   1. alespoň jeden vydaný článek v recenzovaném časopise registrovaném v databázi SCOPUS
   2. v tomto článku by měl být doktorand autorem, který má uveden v databázi V3S rozsah spoluautorství alespoň 60%.

 

Žádosti o obhajobu DP nelze zasílat elektronicky z důvodu zajištění podpisů (uchazeče a předsedy oborové rady).

Tato směrnice ruší SD 6/2015.

 

V Praze, dne 21. listopadu 2017

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka