Směrnice č.5/2020 Č.j. 5/SD/922/2020

Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu
v doktorských studijních programech Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Směrnice doplňuje Vyhlášku děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze schválenou AS FSv ČVUT dne 28. 11. 2018.

 

I. Přehled doktorských studijních programů

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

 

Fyzikální a materiálové inženýrství
Physical and Materials Engineering

Pozemní stavby
Building Engineering

Konstrukce a dopravní stavby
Structural and Transportation Engineering

Stavební management a inženýring
Construction Management and Engineering

Inženýrství životního prostředí
Environmental Engineering

Vodní hospodářství a vodní stavby
Water Management and Water Engineering

Matematika ve stavebním inženýrství
Mathematics in Civil Engineering

Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography

Architektura a stavitelství

Průmyslové dědictví

Stavební obnova památek

Architecture and Sustainable Development

Integrální bezpečnost
Integral Safety

Akustika
Acoustics

 

II. Důležité termíny

Nástup na doktorské studium 1. 3. 2021

Zveřejněno: 1. 7. 2020
Podávání přihlášek na odd. VaV: 18. 11. 2020 – 7. 1. 2021
Předáno předsedům OR: 11. 1. 2021
Vráceno od předsedů OR na odd. VaV: 28. 1. 2021
Rozhodnutí o přijetí (zasílání uchazečům o DS): do 26. 2. 2021

Nástup na doktorské studium 1. 10. 2021

Zveřejněno: 14. 12. 2020
Podávání přihlášek na odd. VaV: 19. 4. 2021 - 31. 5. 2021
Předáno předsedům OR: 2. 6. 2021
Vráceno od předsedů OR na odd. VaV: 28. 6. 2021
Rozhodnutí o přijetí (zasílání uchazečům o DS): do 28. 7. 2021

Ve výjimečných případech může děkan na základě žádosti povolit mimořádný termín přijímacího řízení a nástupu do doktorského studia.

 

III. Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium v doktorských studijních programech po odevzdání vyplněné přihlášky mohou být pozváni od předsedů oborových rad k osobní účasti na přijímací zkoušce.

Předseda oborové rady (při jeho neúčasti předseda zkušební komise) vypracuje o průběhu přijímacího řízení "Protokol přijímacího řízení".

Zkušební komise může rozhodnout o výsledku přijímací zkoušky bez přítomnosti žadatele. Tuto skutečnost poznamená v Protokolu do oddílu "Průběh přijímací zkoušky".

Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu zašle fakulta uchazečům doporučeným dopisem do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Písemná žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum rektorovi ČVUT ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

IV. Náležitosti přihlášky

Uchazeč o studium kompletní přihlášku včetně níže uvedených příloh předává na oddělení pro vědu a výzkum do termínu stanoveného touto Směrnicí děkana:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Oddělení pro vědu a výzkum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Přihlášky nelze zasílat elektronicky z důvodu zajištění podpisů (uchazeče, školitele, vedoucího katedry), v případě období nouzového stavu budou podmínky podání přihlášky upřesněny.
Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

Přílohy přihlášky:

 1. životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského a magisterského)
 3. kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu v magisterském studiu – nejpozději do 5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřenou osobou při zápisu), případně další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu
 4. soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity
 5. doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog. Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce
 6. doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1d) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  • doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 8. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1e) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce:
  • doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 

V. Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (podle Statutu ČVUT čl. 11, odst. 1 písm. a/) činí 850,- Kč.

Poplatek je možné uhradit složenkou typu A nebo převodním příkazem. Fakultní složenku lze získat na oddělení pro vědu a výzkum.

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol: 312
Zpráva pro příjemce: jméno uchazeče

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.
Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

 

7. 12. 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze