FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 15. 3. 2023
 Č.j.: 6/OD/921/2023

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2023

o motivačním stipendiu na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol
pro akademický rok 2023/2024

 

K provedení odst. 2 písm. j) čl. 4 Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze vydávám podle odst. 4 čl. 18 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

 

Článek 1
Předmět úpravy

Děkan fakulty tímto opatřením stanovuje výši a podmínky pro přiznání účelového stipendia, které udělí na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2023/2024.

 

Článek 2
Výše a podmínky pro udělení stipendia

 1. Stipendium bude uděleno všem studentům, kteří
  1. dne 1. 3. 2024 budou studenty 1. ročníku některého z bakalářských studijních programů Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen "FSv"),
  2. maturovali ve školním roce 2022/2023,
  3. za první semestr studia na FSv získali 30 kreditů ze svého standardního studijního plánu
  4. a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:
   1. úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100 %,
   2. při podání přihlášky ke studiu doložili průměr 1,00 ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků, přičemž za poslední ročník se započítává pouze známka za 1. pololetí posledního ročníku střední školy a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři a zároveň absolvovali maturitní zkoušku v České republice dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 Sb. (školský zákon),
   3. získali z přijímacího testu z matematiky na FSv 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).
 2. Výše stipendia je
  1. 10 000 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle odst. 1 IV a). čl. 2
  2. 7 500 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle odst. 1 IV b) a IV c) čl. 2.
 3. Splnění podmínek I. až IV. student nedokládá, na stipendium vzniká nárok automaticky na základě dokumentů, které doložil v rámci přijímacího řízení a dále na základě počtu získaných kreditů uvedených po ukončení prvního semestru v informačním systému Komponenta studium ČVUT (dále jen "IS KOS").
 4. O stipendium se nežádá, studentům, kteří splňují podmínky pro udělení bude stipendium vyplaceno automaticky do 31.3.2024 na bankovní účet uvedený v IS KOS.

 

Článek 3
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan