Dokument neplatný

Opatření děkana č 19/2020Praha 11. listopadu 2020
 Č.j. 19/OD/921/2020

OPATŘENÍ DĚKANA č. 19/2020

o možnosti mimořádného zrušení zápisu předmětů v zimním semestru ak. roku 2020/2021

 

K provedení čl. 1 odst. 6 Směrnice děkana č. 1/2020 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

Článek 1
Předmět úpravy

V souvislosti se skutečností, že po dobu výuky zimního semestru akademického roku 2020/2021 je v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření zakázána osobní přítomnost studentů na výuce bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "fakulta") a je zavedena v maximální možné míře distanční výuka, umožňuje děkan fakulty zcela mimořádně prezenčním studentům bakalářských a magisterských studijních programů zrušit zápis předmětů v zimním semestru akademického roku 2020/2021, které nechtějí distanční formou absolvovat.

Článek 2
Podmínky pro mimořádné zrušení zápisu předmětu

 1. Student si může zrušit libovolné předměty, které má zapsané v zimním semestru akademického roku 2020/2021. Zrušení předmětů je však možné pouze v takovém rozsahu, aby studentovi zůstal v zimním semestru akademického roku 2020/2021 zapsán dostatečný počet kreditů pro splnění předepsaného celoročního minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího akademického roku dle článku 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT. Pokud by student nebyl schopen takový počet kreditů za zimní semestr akademického roku 2020/2021 v distančním režimu zvládnout, může využít přerušení studia pro zimní semestr akademického roku 2020/2021, a to i v případě, že studuje v prvním ročníku. Žádost o přerušení studia v zimním semestru akademického roku 2020/2021 je nutné podat nejpozději do 30. 11. 2020. Studentovi bude poté zrušen zápis všech předmětů zapsaných v zimním semestru akademického roku 2020/2021.

 2. Student si o zrušení požádá prostřednictvím e-mailu adresovaného příslušné studijní referentce pro jeho studijní program, resp. obor, resp. specializaci.
  • Předmět e-mailu: Mimořádné zrušení zápisu předmětu
  • Obsah e-mailu:
           - jméno a příjmení studenta
           - identifikační číslo studenta
           - studijní program, obor, resp. specializace
           - kódy a názvy předmětů, jejichž zápis student v zimním semestru akademického roku 2020/2021 ruší

 3. O zrušení předmětů lze požádat nejpozději do 30. 11. 2020.
  Pozdější žádosti studentů o zrušení předmětů nebudou akceptovány. Stejně tak nebudou akceptovány další žádosti, které by byly odůvodněny distanční formou výuky.

Článek 3
Účinnost

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan