Dokument neplatný

Opatření děkana č 20/2020Praha 25. listopadu 2020
 Č.j. 20/OD/921/2020

OPATŘENÍ DĚKANA č. 20/2020

o průběhu zkouškového období v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze
v zimním semestru akademického roku 2020/2021

 

K provedení Příkazu rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků a případných dalších předpisů, které tento příkaz nahrazují a metodickými pokyny prorektora ČVUT pro bakalářské a magisterské studium vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

 

Článek 1
Předmět úpravy

S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR stanovuje děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") opatření pro přípravu a průběh zkouškového období zimního semestru akademického roku 2020/2021 (dále jen "ZK ZS 20/21"), která se týkají stanovení způsobu, plánování a realizace ověřování studijních výsledků studentů bakalářských a magisterských studijních programů realizovaných na FSv a pravidel pro kontaktní výuku předmětů, pro něž byla vyžadována kontaktní výuku dle Metodického pokynu proděkanky č. 2/2020 a která nemohla v období od 21.9.2020 do 20.12.2020 proběhnout.

 

Článek 2
Zápočet a klasifikovaný zápočet

 1. Ověřování studijních výsledků formou zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu bude probíhat výhradně distančně:
  • na základě prezence v rámci bezkontaktní výuky,
  • na základě vypracované semestrální práce, kterou student odevzdává pouze v digitální podobě,
  • na základě on-line testu,
  • na základě ústního video-hovoru,
  • kombinací předchozích možností.
 2. Termíny a způsob odevzdání práce nebo ověření znalostí stanovuje garant předmětu v součinnosti s vedoucím příslušné katedry, která předmět zajišťuje.
 3. Pokud student nebude moci standardně předepsaným způsobem splnit podmínky zakončení předmětu, umožní mu vyučující individuální způsob odevzdání.

 

Článek 3
Zkouška

 1. Zkoušky budou probíhat v maximální možné míře distančním způsobem za využití možností:
  • video-hovorů pro ústní zkoušení (doporučena aplikace MS Teams),
  • testování prostřednictvím elektronických platforem u písemného zkoušení (doporučeno využít Moodle nebo MS Teams),
  • kombinací předchozích možností.
  U předmětů, kde je to možné a účelné, může být přímé zkoušení nahrazené zpracováním individuálně zadané samostatné práce.
 2. Předměty, které mohou být zkoušeny kontaktně, jsou stanoveny děkanem, jejich seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.
 3. Pro realizaci kontaktního zkoušení po celou dobu ZK ZS 20/21 platí limit maximálního počtu studentů ve zkouškové místnosti 10, přičemž musí být dodrženy vzdálenosti mezi studenty min 2 metry.
 4. Za organizaci zkoušek kontaktní formou a dodržení všech hygienických a bezpečnostních opatření zodpovídá garant předmětu v součinnosti s vedoucím příslušné katedry, která předmět zajišťuje.
 5. Pro plánování kontaktního zkoušení bude platit následující harmonogram rezervací:
  • Před-rezervace 30. 11. – 3. 12. 2020
   • Předměty K101 a K132, které mohou být zkoušeny kontaktně, viz příloha č. 1 tohoto opatření.
   • K dispozici budou pouze rezervace v posluchárnách C.
   • V pátek nelze vypisovat termíny pro předměty uvedené v příloze č. 2 tohoto opatření. Důvodem je eliminace kolize s kontaktní výukou.
   • Pro každý termín je stanoven limit 10 studentů v posluchárně.
   • K101 bude plánovat zkoušky od 9.00 a od 13.00.
   • K132 bude plánovat zkoušky od 8.00 nebo 10.00 a od 12.00 nebo 14.00.
   • Z důvodu nutné přestávky pro dezinfekci posluchárny je potřeba rezervovat o hodinu více než zabere samotné zkoušení. Např.: Pokud zkouška trvá 3 hodiny a začíná v 9.00, posluchárnu rezervujte až do 13.00.

  • Standardní rezervace 4. 12. – 9. 12. 2020
   • Předměty všech kateder, které mohou být zkoušeny kontaktně, viz příloha č. 1 tohoto opatření.
   • K dispozici budou pouze rezervace v posluchárnách C, pokud nebudou kapacitně stačit, budou rezervace rozšířeny i na posluchárny a učebny ve 2NP budovy A.
   • V pátek nelze vypisovat termíny pro předměty uvedené v příloze č. 2 tohoto opatření. Důvodem je eliminace kolize s kontaktní výukou.
   • Pro každý termín je stanoven limit 10 studentů ve zkouškové místnosti.
   • Z důvodu nutné přestávky pro dezinfekci posluchárny je potřeba rezervovat o hodinu více než zabere samotné zkoušení. Např.: Pokud zkouška trvá 3 hodiny a začíná v 9.00, posluchárnu rezervujte až do 13.00.

  Postup při zadání rezervace:
  Rezervace poslucháren pro ZK ZS 20/21 bude probíhat prostřednictvím rezervačního systému FSv https://www.fsv.cvut.cz/rezervace

  • Vyučující si vybere místnost (posluchárnu v budově C).
  • Vyberete si den a čas. V náhledu je vidět obsazenost místnosti.
  • Vyučující si požádá o rezervaci v daném termínu.
  • V kategorii je nutné vyplnit "Studium".
  • Do "Názvu akce" je nutné vyplnit kód předmětu.
  • "Rezervovat" posouvá požadavek do procesu schvalování. O schválení či zamítnutí rezervace je vyučující informováni e-mailem.
  Případné náměty, připomínky a dotazy k rezervačnímu systému adresujte na fakultní VIC prostřednictvím HelpDesku.
 6. Způsob zkoušení (kontaktní nebo distanční) je závazný pro celé zkouškové období.
 7. Způsob zkoušení a termíny zkoušek musí být studentům oznámeny nejpozději do 10. 12. 2020. Zkoušející může po tomto datu počet termínů ještě navýšit. Snížení počtu oznámených termínů k datu 10.12. není přípustné. Termíny musí být vypsány rovnoměrně v průběhu celého ZK ZS 20/21 a musí být kapacitně stanovené minimálně na 1,5násobek počtu studentů zapsaných na daný předmět.
 8. Z důvodu eliminace kolize s kontaktní výukou nelze v pátek vypisovat žádné termíny zkoušek pro předměty uvedené v příloze č. 2 tohoto opatření.
 9. V odůvodněných případech může student požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení FSv) o individuální změnu způsobu konání zkoušky.
 10. Pokud se student nemůže z objektivních důvodů daného způsobu zkoušení účastnit (například technické problémy, zdravotní důvody či komplikovaná životní situace v souvislosti s koronavirovou krizí), může student požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení FSv) o individuální prodloužení zkouškového období až do konce zkouškového období letního semestru akademického roku 2020/2021.

 

Článek 4
Státní závěrečná zkouška

 1. Státní závěrečné zkoušky (dále jen "SZZ") budou probíhat v maximální možné míře kontaktní formou; polokontaktní nebo distanční forma je možná, a to na základě žádosti vedoucího katedry, povoluje ji děkan fakulty.
 2. Student může v odůvodněných případech individuálně požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení FSv) o změnu způsobu konání SZZ na distanční formu.
 3. SZZ budou veřejné, pokud nebude překročen limit 10 osob v místnosti. Při překročení tohoto limitu budou SZZ probíhat s vyloučením veřejnosti, v takovém případě bude pořízen zvukový nebo zvukový a obrazový záznam o průběhu konání SZZ, který bude archivován na katedře organizující SZZ po dobu 5 let.
 4. Článek 6 odst. 2 Směrnice děkana č.1/2020 Pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na fakultě stavební ČVUT v Praze upravuji následovně:
  Mezi členy komise pro obhajobu závěrečných prací nemusí být významný odborník, který není zaměstnancem ČVUT.
 5. Ústní zkoušky z tematických okruhů a obhajoba závěrečné práce mohou probíhat pro daný studijní obor společně před stejnou komisí a ve stejném termínu. Členy zkušební komise musí být zkoušející pro daný tematický okruh, k němuž je student přihlášen.
 6. Student se výsledek zkoušky dozví bezprostředně po zkoušení a nebude se déle bezdůvodně zdržovat v prostorách fakulty. Společné zahájení a ukončení nebude probíhat.
 7. Během zkoušení musí být dodržena aktuálně platná hygienická a bezpečnostní opatření. Za dodržení hygienických a bezpečnostních opatření zodpovídá vedoucí katedry, která SZZ organizuje.

 

Článek 5
Kontaktní výuka předmětů stanovených děkanem v průběhu ZK ZS 20/21

 1. U předmětů stanovených děkanem, které vyžadovaly kontaktní výuku dle Metodického pokynu proděkanky č. 2/2020 a která nemohla v období od 21.9.2020 do 20.12.2020 proběhnout, je možnost uskutečnit tuto výuku blokovou formou ve ZK ZS 20/21, a to vždy v pátek.
 2. Pokud časové období ZK ZS 20/21 nebude stačit pro realizaci kontaktní výuky předmětů stanovených děkanem tak, aby mohly být předměty řádně zakončeny včetně ověření znalostí do konce ZK ZS 20/21, povoluje děkan fakulty výuku a ověřování znalostí těchto předmětů i v letním semestru akademického roku 2020/2021. Výuka může probíhat blokově dle platných hygienických pravidel a nesmí kolidovat s výukou jiných předmětů.
 3. O organizaci výuky rozhodne garant předmětu v součinnosti s vedoucím katedry a garantem studijního programu, informována bude proděkanka pro pedagogickou činnost.
 4. Kontaktní výuka nesmí kolidovat se zkoušením nebo jinou výukou pro danou skupinu studentů.

 

Článek 6
Účinnost

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 2. Opatření upravuje období od 4. 1. 2021 do 14. 2. 2021 bez ohledu na případná vládní rozvolnění vázaná na zlepšení epidemiologické situace v lednu a únoru roku 2021.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

 


Příloha č. 1

Předměty, které mohou být v ZK ZS 20/21 zakončeny kontaktně

Kód    Název
101KG01  Konstruktivní geometrie
101KOGG  Konstruktivní geometrie
101KGR  Konstruktivní geometrie R
101KGA1  Konstruktivní geometrie A
101MA01  Matematika 1
101M1A  Matematika 1A
101MM1G  Matematika 1G
101MAR1  Matematika R1
101MT01  Mathematics 1
101MA03  Matematika 3
101M3A  Matematika 3A
101MA04  Matematika 4
101M04B  Matematika 4B
101MAT4  Mathematics 4
101MM4G  Matematika 4G
101MA02  Matematika 2
101M2A  Matematika A2
101MAR2  Matematika R2
101PMSG  Pravděpodobnost a mat. statistika
101SPS  Spolehlivost systémů
101STM  Stochastické metody v ŽP
124HRRB  Historické konstrukce a rekonstrukce budov
124PDRC  Poruchy, degradace, rekonstrukce
124PS2C  Pozemní stavby 2C
124PS03  Konstrukce pozemních staveb
124PSA1  Pozemní stavby A1
124PSA4  Pozemní stavby A4
124PSI1  Pozemní stavby 1I
124PSR1  Pozemní stavby 1R
124SF01  Stavební fyzika
124SF1  Stavební fyzika 1
124SFA  Stavební fyzika 1A
124PS2R  Pozemní stavby 2R
126PLCO  Plánování a controlling
132DY02  Dynamika stavebních k-cí
132MPV  Modelování k-cí při požáru
132NAK  Numerická analýza k-cí
132PRA  Pružnost a pevnost A
132PRPE  Pružnost a pevnost
132PRPM  Přetváření a porušování mat.
132PRUR  Pružnost a pevnost R
132SMA1  Stavební mechanika 1A
132SMA2  Stavební mechanika 2A
132SMR2  Stavení mechanika R2
132SM01  Stavební mechanika 1
132SM3  Stavební mechanika 3
133BK01 + 133BZKQ  Betonové a zděné konstrukce 1
133BZA1  Betonové a zděné konstrukce v arch. 1
133B03C + 133B03K  Betonové konstrukce 3
133NNKB + 133NKRB  Navrhování nosných konstrukcí - beton
133PSBZ  Požární spolehlivost beton. a zděných konstrukcí
133RBZS  Realizace beton. a zděných konstrukcí
133CM01  Concrete and Masonry Structures 1
133CM03  Concrete and Masonry Structures 3
134FRSS  Fire Resistance of Steel and Timber Structures
134NKPZ  Nosné konstrukce za požáru
134NKRO  Nosné konstrukce R – ocel
134NNKO  Navrhování nosných konstrukcí - ocel
134OCM1  Ocelové mosty 1
134ODA2  Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2
134ODKV  Ocelové a dřevěné konstrukce
134OK01  Ocelové konstrukce 1
134O02C  Ocelové konstrukce 2C
134O02K  Ocelové konstrukce 2K
134PSOD  Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí
134ROD  Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí
134STBR  Steel Bridges
134ST01  Steel Structures
134ST02  Steel Structures 2
134TBST  Timber Based Structures
134TMZQ  Tepelná a mechanická zatížení Q
135GEA  Geologie
135GM01  Geomechanika 1
135GM2I  Geomechanika 2I
135ZS01  Zakládání staveb 1
135ZSVT  Zakládání staveb
135GET  Geotechnika
135PSMH  Podzemní stavby a mechanika hornin
141HYA  Hydraulika
141HYDR  Hydraulika R
141HYA2  Hydraulika 2
141KMH  Klimatologie, meteorologie, hydrologie
141APHD  Aplikovaná hydrologie
143HPVO  Hydraulika podzemní vody

 


Příloha č. 2

Předměty, které nemohou mít z důvodu koordinace s kontaktní blokovou výukou v ZK ZS 20/21 zkouškové termíny v pátek

Kód    Název
101KG01  Konstruktivní geometrie 
101KGR   Konstruktivní geometrie R 
101KOGG  Konstruktivní geometrie 
101MA01  Matematika 1 
101MA02  Matematika 2 
101MA03  Matematika 3
101MAR1  Matematika R1 
101MM1G  Matematika 1G
101MM4G  Matematika 4G 
101PMSG  Pravděpodobnost a matem. statistika 
101STM   Stochastické metody v ŽP 
102FY_1  Fyzika 1G
105SVAI  Společenské vědy 
122MEST  Mechanizace staveb 
122PSBL  Provozování a správa budov L 
122TS03  Technologie staveb 03 
123CHE   Chemie 
123SH01  Stavební hmoty 
124MDPV  Modelování dynamiky požáru a evakuace 
124PRPO  Právo a požární ochrana
124PSA4  Pozemní stavby A4 
124PSR1  Pozemní stavby 1R 
124SPP   Specifické požární provozy
124UPST  Úvod do pozemního stavitelství 
126BIMB  BIM-informační modelování budov 
126FIMA  Finanční management 
126MJKP  Management jakosti a rizika 
126OCNE  Oceňování nemovitostí 
126PM01  Projektový management 1 
126STMN  Stavební management 
127UB01  Urbanismus 1
127VIS   Veřejná infrastruktura sídel 
128TG   Teorie grafů
129DA01  Dějiny architektury 1
132PRPE  Pružnost a pevnost
132SM01  Stavební mechanika 1 
132SMR1  Stavební mechanika R1 
133BZA1  Betonové a zděné konstrukce v arch. 1 
133BZKV  Betonové a zděné konstrukce V 
134NKPZ  Nosné konstrukce za požáru 
134ODKV  Ocelové a dřevěné konstrukce 
135GM01  Geomechanika 1 
135GM2I  Geomechanika 2I
135ZSVV  Zakládání staveb V
136DSZP  Dopravní stavby a životní prostředí 
141APHD  Aplikovaná hydrologie 
141HYGI  Hydrologie
141HYKL  Hydrologie a klimatologie 
141KMH   Klimatologie, meteorologie, hydrologie 
141YHMM  Hydroekologický monitoring a modelování 
142JVCE  Jezy a vodní cesty 
142VHSO  Vodohospodářské soustavy 
142VIZP  Vodohospodářské inž. a životní prostředí 
143HPVO  Hydraulika podzemní vody 
143HPVO  Hydraulika podzemní vody 
143ODKO  Odpady a kontaminace 
143RPZP  Rozhodovací procesy v ŽP 
143TOK1  Tvorba a ochrana krajiny 
143VK2   Vodní hospodářství krajiny 2 
143YPEO  Protierozní ochrana 
154ZAIG  Základy automatizace v inženýrské geodézii
154EZKA  Ekonomika v zeměměřičství a katastru
154TCV1  Teorie chyb a vyrovnávací počet
155DPRZ  Dálkový průzkum Země 
155FTG1  Fotogrammetrie 1 
155GIS1  GIS 1
155GPL   Geometrické plány
155IN2G  Informatika 2 
155KAR1  Kartografie 1
155KAT3  Kartografie 3 
155KAT3  Kartografie 3
155MAPO  Mapování 
155MSPD  Moderní metody sběru prostorových dat
155PKAZ  Právo v KN a zeměměřičství
155TG2   Teoretická geodézie 2 
155UZPR  Úvod do zpracování prostorových dat
155YCN1  Oceňování nemovitostí
155YOBP  Objektové programování