Jak jednat v případě vzniku mimořádné události

Základní informace pro obyvatele hl. m. Prahy

 

Důležitým faktorem, který může výrazně ovlivnit rozsah ztrát na životech, zdraví a majetku občanů, je připravenost každého z nás na řešení mimořádné události a snaha pomoci postiženým občanům. Tato informace přináší základní doporučení a zásady, jak se máte při jednotlivých mimořádných událostech zachovat.

V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí. Mohou být způsobeny buď živelní pohromou (povodeň, vichřice, sněhové bouře, sesuvy půdy) nebo činností člověka (požáry, dopravní nehody, havárie technických zařízení, teroristické akce).

Hl.m. Praha věnuje ochraně občanů a města v případě vzniku mimořádných událostí trvalou pozornost. Za tímto účelem vytvořilo hl.m. Praha "Jednotný bezpečnostní systém". Je to systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných, pohotovostních a odborných složek, orgánů státní správa a samosprávy, právnických a fyzických osob při likvidaci následků mimořádných událostí na území hl.m. Prahy. Jeho cílem je poskytovat účinnou pomoc postiženým a minimalizovat nepříznivé následky těchto událostí.

Základními pilíři tohoto systému jsou síly Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy, Městské policie, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy. Další složky zařazené do Jednotného bezpečnostního systému jsou: Letecká záchranná služba Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Dopravních podniků hl.m. Prahy, Český červený kříž, Kynologové České republiky, organizace SEZAM, Civilní ochrana ČR a další. Do celého systému jsou zařazeny některé důležité právnické subjekty umožňující provádění záchranných prací jako např. Dopravní podnik hl.m. Prahy, Vodní stavby, Povodí Vltavy, Metrostav, podniky se zaměřením na řešení ekologických havárii, apod. Všechny tyto a další složky by se koordinovaně podílely na likvidaci následků havárii a živelních pohrom podle svého zaměření.

 

Jak budete o mimořádné situaci informováni?

V případě události místního rozsahu zasahujícími jednotkami. V případě rozsáhlé mimořádné situace v hl.m. Praze výstražnými sirénami. Následně budou TV stanice a regionální rozhlasové stanice vysílat zprávu o vzniklé situaci a předávat pokyny pro chování obyvatelstva.

Tísňové volání:
150 Hasičský záchranný sbor
155 Rychlá zdravotnická pomoc
158 Policie ČR
156 Městská policie

 

Doporučené zásady Vašeho chování při mimořádné události

Všeobecné:

 • zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusťte paniku
 • informujte záchranné složky na číslech tísňového volání (pokud již nezasahují)
 • bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jednotek
 • chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a nemocným lidem
 • neprodleně varujte ostatní ohrožené osoby
 • opusťte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci
 • dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic
 • nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy

Při požáru:

 • oznamte situaci na linku 150
 • varujte a vyveďte ohrožené osoby (do příjezdu záchranných jednotek)
 • zastavte plyn, vypněte el. proud, vezměte nejnutnější věci (doklady, peníze, užívané léky)
 • odstraňte předměty, které mohou vybuchnout nebo zintenzivnit požár
 • nevětrejte
 • opusťte ohrožený prostor
 • nepoužívejte výtah
 • pokud je možno, buďte nápomocni zasahujícím jednotkám informací o zasaženém prostoru
 • nedopusťte paniku a snažte se správně odhadnout situaci a vlastní síly

Při povodni:

 • v případě kritického nedostatku času nebo nejasné situace se okamžitě odeberte na vyvýšené místo
 • varujte ohrožené osoby ve svém okolí
 • v případě relativního dostatku času sledujte informace uváděné ve sdělovacích prostředcích, připravte si nouzové zavazadlo
 • zabezpečte svůj dům v rámci Vašich možností proti vniknutí vody (sklepní okna, vchodové dveře)
 • vybavení domácnosti přemístěte do vyšších pater, včetně potravin a vody
 • připravte svůj dům na nouzové opuštění - uzavřete všechny přívody energie, plynu a vody, uzavřete okna
 • dbejte pokynů záchranářských skupin

Při úniku škodlivé látky:

 • kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor. Není-li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne do sklepů), pokud možno do vyšších pater
 • oznamte situaci na linku 150
 • všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné
 • při průniku škodliviny do Vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům
 • chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké apod.)
 • při svědění na nekrytých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete dosucha, oděv podle možnosti vyměňte

V případě evakuace:

Důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor k jejímu provedení bude různý a může být i velmi krátký.
 • výzvu a pokyny k evakuaci obdržíte z hromadných sdělovacích prostředků nebo přímo od příslušníků zasahujících jednotek
 • nepodlehněte panice
 • podle časových možností si připravte nouzové zavazadlo
 • bezvýhradně se řiďte pokyny záchranných složek, vydávaných na místě nebo vysíláním regionálními rozhlasovými stanicemi
 • při vyhlášení evakuace je vhodné využít vlastní možnosti (auto, chatu, případně dočasné ubytování u známých)

V případě nouzového opuštění bytu:

Mimořádné situace často vyžadují rychlé opuštění Vašeho bytu. Pro tento případ je důležité znát základní zásady:
Rychle, ale s rozvahou si připravte nouzové zavazadlo, které by mělo obsahovat:
 • osobní doklady, peníze a cennosti
 • osobní léky a základní zdravotnické prostředky
 • trvanlivé potraviny na 2-3 dny
 • tekutiny v nádobě (obalu) voda, čaj, šťávy apod.
 • toaletní a hygienické potřeby
 • základní předměty denní potřeby
 • bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač
 • bateriový rozhlasový přijímač
 • přikrývka, spací pytel
 • náhradní prádlo a oblečení (podle klimatických podmínek)

  Při opuštění bytu nezapomeňte:

 • uzavřete všechna okna
 • vypněte a uzavřete hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu
 • pečlivě uzamkněte byt

Při mimořádné události v metru:

Při vzniku jakékoliv mimořádné události se cestující musí řídit pokyny provozních zaměstnanců metra, které jsou sdělovány přímo, případně prostřednictvím staničního nebo vlakového rozhlasu. Ukázněnost cestujících a vhodná spolupráce s provozními zaměstnanci, jakož i pochopení k prováděným opatřením, je to nejlepší, co mohou cestující pro svou bezpečnost udělat.
 • V každém případě zachovejte klid, nepodlehněte panice a pokuste se uklidnit spolucestující. Panika je nejhorší nepřítel všech záchranných akcí.
 • Spolehněte se na pokyny zaměstnanců dopravce, kteří mají informace o vzniklé situaci a zkušenosti při jejím řešení. Jsou zde proto, aby Vám i za cenu vlastní újmy pomohli.

  Pokyny přepravce se bezvýhradně řiďte.

 • Nepodnikejte žádné individuální akce, protože podzemní tunely skýtají pro neznalé osoby řadu nebezpečí ohrožujících život, především vysokým napětím apod.
 • V rámci prostorových možností se podle situace vzdalte od ohniska přímého nebezpečí a poskytněte první pomoc zraněným.

 

Poznámka:
Zásady vydal Magistrát hlavního města Prahy, odbor public relations