ERASMUS+   informace pro studenty

 

Podrobné informace jsou umístěny na univerzitních stránkách  Studuj ve světě.

Pokud máte zájem vyjet na Erasmus s FSv, přidejte se do našeho MS Teamu.

Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce a navažte mezinárodní přátelství a profesní kontakty.

Výběrové řízení má zpravidla 3. kola. První kolo se koná na podzim v období listopad až prosinec. Následující dvě kola jsou spíše doplňková cca v březnu a v květnu/červnu. V těchto kolech lze vybrat pouze školy neobsazené v 1. kole.

Studenti mohou žádat o výjezd i opakovaně s tím, že celková doba zahraničního pobytu může být 12 měsíců v každé etapě studia (Bc., Mgr.)


 

Obecné požadavky a předpoklady FSv

 • Studenti musí mít odpovídající studijní výsledky:
  • Skutečně splněné kredity – počet semestrů odstudovaných na fakultě x 30
  • Závazné doporučení pro posuzování splnění podmínek studijního zahraničního výjezdu a uznávání předmětů v rámci mobilit bc. a mgr. studentů na FSv.
  • Bc. studenti by neměli mít průměr horší než 2,5
  • Mgr. studenti by neměli mít vážený studijní průměr horší než 2,3
  • Studijní podmínky na programu A+S:
   • Bc. studenti by neměli mít vážený studijní průměr horší než 2,2, přičemž z předmětů ateliérové tvorby nemá být horší než 2,0
   • Mgr. studenti by neměli mít vážený studijní průměr horší než 2,0, přičemž z předmětů ateliérové tvorby nemá být horší než 2,0
  • Uvedená rámcová kritéria pro schvalování výjezdů studentů platí obdobně také pro všechny další programy, v rámci kterých studenti vyjíždí na zahraniční studijní pobyty (např. Aktion, Evropské a mimoevropské bilaterální dohody), s výjimkou pracovních stáží
 • Jazykové předpoklady:
  • Výměnné studijní pobyty předpokládají, že student je schopen ve vybraném jazyce studovat. Jazykové znalosti angličtiny a němčiny prokazuje student úspěšným absolvováním testu (příklady jsou zde), u ostatních jazyků vyjádřením příslušného lektora z katedry jazyků. U menšinových jazyků je možné ještě před odjezdem požádat o účast na jazykovém kurzu.
  • Pokud jste schopni studovat ve francouzštině, španělštině nebo jiných jazycích než v angličtině, vaše šance na přidělení stipendijního místa bude výrazně vyšší. Máme řadu bilaterálních dohod, které zůstávají pro nezájem neobsazené!!!
 • V době výjezdu musí být uchazeč studentem ve standardní době studia.
 • Studenti mohou na výměnný pobyt vyjet po úspěšném absolvování 1. ročníku
  • student se může přihlásit v zimním semestru 1. ročníku. Přihláška mu bude schválena pouze podmíněně, pokud po ukončení ročníku nebudou splněny podmínky, nelze vyjet.
 • Studenti oboru Stavební Inženýrství musí předem vědět, jakou si vyberou specializaci při výjezdu ve 3. ročníku
 • Studenti, kteří vyjedou ve 3. ročníku, si mohou na zahraniční univerzitě zapisovat předměty jak ze 3., tak ze 4. ročníku. Mají tedy mnohem větší šanci, aby jim byl uznán dostatečný počet kreditů, a nebudou muset studium prodlužovat.
 • Nutnost ověřit, zda zahraniční škola přijímá studenty daného studijního cyklu – Bc./Mgr./Ph.D.
 • Pokud studenti vyjíždějí ve 4. ročníku, doporučujeme výjezd pouze v zimním semestru, studenti si mohou zapsat předměty 7. a 8. semestru a dokončit studium v termínu. (Prodloužení studia o 1 semestr by zde vedlo ke ztrátě celého roku, pokud student bude chtít pokračovat v magisterském studiu.)
 • Lze vyjet za účelem zpracování bakalářské/diplomové práce, která se následně bude obhajovat na ČVUT. Je nutné si předem zajistit jako domácího, tak zahraničního vedoucího práce.
  • Domácí vedoucí musí souhlasit a bude práci koordinovat.
  • Domácí vedoucí musí předem téma a obsah bakalářské práce projednat se zahraničním vedoucím.
  • Pravděpodobně budete muset alespoň část práce psát v angličtině, abyste měli v zahraničí co konzultovat.
  • Obor A+S neumožňuje vyjet na zahraniční stáž v době psaní bakalářky (tj. 8 semestr) anebo diplomky (4. semestr Mgr. studia) a podobně to mají nastavené i na oboru Geodézie a kartografie
 • Finanční zajištění zahraničního pobytu
  • Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. V programu Erasmus+ se výše stipendia aktuálně pohybuje v rozmezí od 480 do 750 EUR na měsíc, vždy s přihlédnutím k životním nákladům v dané (evropské) zemi – měsíční paušály naleznete zde. Pokud zamíříte s Erasmem+ mimo Evropu, máte nárok na měsíční stipendium od 700 EUR a k tomu proplacení části cestovních nákladů.
  • Studenti s váženým průměrem do 1,80 (včetně) mohou též žádat o účelové stipendium FSv pro studenty na zahraniční studijní pobyt
  • Německo a Rakousko nabízí další stipendia (DAAD, AKTION) - sledujte aktuální nabídky na webu fakulty, nebo na studujvesvete.cvut.cz


 

Studium v mimoevropské zemi

Rektorát ČVUT uzavřel řadu bilaterálních dohod se školami v USA, Kanadě, Rusku, Mexiku, Číně atd. Informace včetně podmínek a finančního zajištění najdete zde. Na této webové stránce sledujte také "aktuální nabídky".

Pobyty jsou vhodné hlavně pro studenty nižších ročníků (3., eventuálně již 2.) bakalářského studia, mohou je však využívat i doktorandi.

Informace o možnosti získání stipendia pro studium v USA najdete na www.fulbright.cz


 

Krátkodobý studijní pobyt v zahraničí.

 • Program ATHENS – Týdenní intenzivní kurz na zahraniční technické univerzitě. Kurzy probíhají dvakrát ročně (březen, listopad). Vybraným studentům je hrazeno cestovné a cca 75 % pobytových nákladů.
 • ČVUT v Praze se zapojilo do mezinárodního projektu EuroTeQ a studenti tak mají jedinečnou možnost virtuálně studovat vybrané volitelné předměty na předních technických univerzitách v Evropě.
  • Volitelné předměty nabízené partnerskými univerzitami si mohou studenti vybírat z katalogu předmětů, který je dostupný zde.
  • Nabízené předměty jsou vyučované v anglickém jazyce a pro studenty zapojené v projektu EuroTeQ jsou dostupné zpravidla online nebo hybridní formou (EuroTeQ studenti online, domácí studenti prezenčně), případně formou typu blended, zahrnující krátkodobou fyzickou mobilitu.
 • Letní školy – Krátkodobé pobyty, které trvají většinou 1 nebo 2 letní měsíce. Nabídka technických, jazykových kurzů nebo kurzů zaměřených na kulturu dané země. Studium na evropských i mimoevropských univerzitách.


 

Podání přihlášky

 • Podívejte se na seznam zahraničních škol a vyberte si 3 školy
  • Dejte pozor, jestli zvládnete napárovat předměty!
  • Můžete se inspirovat v historii párování předmětů
  • V nynější době se lze hlásit pouze na jeden semestr. Pokud zvolíte "celý rok", tak budete požádáni o výběr určitého semestru.
 • Podejte si přihlášku přes aplikaci Mobility
  • 1. kolo přihlášek probíhá listopad-prosinec
  • 2. doplňkové kolo bývá v březnu
  • 3. doplňkové kolo bývá květen/červen (nemusí být vypsáno)
 • V přihlášce máte možnost se rovnou přihlásit na jazykový test organizovaný Katedrou jazyků FSv. Lze též zaškrtnout, že si přejete uznat minulý test nebo certifikát. Jazyk se nicméně musí doložit!
 • Proděkan pro pedagogickou činnost přihlášky posoudí a schválí
  • Proděkan studenty, kteří uvedená kritéria nesplňují, nedoporučí a student nemůže pokračovat ve výběrovém řízení. Schválení výjezdu studentů je výlučně v kompetenci pedagogického proděkana, výše uvedená kritéria jsou pouze orientační. Proděkan posuzuje studijní výsledky komplexně a rozhodne na základě studijních výsledků a posouzení předpokladu studentů pro úspěšné absolvování zahraničního studia ze studijního hlediska.
 • Po schválení proděkanem probíhá vytvoření pořadníku na základě bodů za studijní výsledky a jazykový test
  • Studenti jsou přiřazeni dle preferencí do zahraničních škol. V případě, že dojde k převisu poptávky studentů nad nabídkou, požádá koordinátor vedení příslušných studijních programů či oborů o stanovení pořadí studentů. Jedná se hlavně o program A+S, kde k tomuto problému dochází pravidelně. Dalším kritériem, které je uplatňováno na programu AS, je ocenění prací studentů v ateliérech apod.
 • Studenti budou v aplikaci Mobility nominováni na školu, která jim byla vybrána
  • Je potřeba tuto nominaci schválit. Přijde Vám výzva ke schválení.
  • Pokud se hlásíte na oba semestry či na MBD, tak schválíte nominaci, kterou preferujete.


 

Proces po přihlášce

 • Po potvrzení školy a schválení nominace budete koordinátorem nominováni i na zahraniční škole
  • Nominace na ZS probíhají únor-červenec
  • Nominace na LS září-prosinec
 • Koordinátor Vám zašle potvrzení, že nominace byla odeslána a zahraniční škola by se Vám měla ozvat.
  • Hlídejte si deadliny přihlášek! Někdy může nastat problém. Dodatečnou nominaci lze řešit, přihlášky podané po termínu již nikoli.
  • Deadliny jednotlivých škol najdete na jejich webových stránkách.
 • Podáte si přihlášku na zahraniční školu
 • Dle katalogu předmětů zahraniční školy si sestavíte návrh srovnávacího archu a kontaktujete patřičného garanta, který Vám pomůže a arch podepíše. Poté donesete k podpisu na studijní oddělení.
 • Vyplníte Online Learning Agreement nebo Learning Agreement poskytnutý zahraniční školou.
 • Fakultní koordinátor (sending responsible person) LA podepíše, následně podepíše i zahraniční univerzita
 • Fakultní koordinátor Vám vystaví kartu v aplikaci Mobility, kam nahrajete všechny patřičné dokumenty – výpis dokumentů zde
 • Přihlásíte se na termín k podpisu účastnické smlouvy zde
 • Podepíšete účastnickou smlouvu
 • Pokud splňujete podmínky, tak můžete zažádat o účelové stipendium na rozvoj mobility
 • Jedete na Erasmus


 

Po návratu

 • Po návratu obdržíte od koordinátora formulář, prosím o jeho vyplnění
  • Také by bylo skvělé, kdybyste se podělili o zážitky a zkušenosti na Teamsu
 • Nahrajete všechny patřičné dokumenty do karty v Mobilitách
  • Výpis dokumentů zde
 • Až obdržíte od zahraniční univerzity Transcript of Records, tak vyplněný Uznávací arch donesete garantovi. Po podpisu garanta potřeba dodat na studijní oddělení – lze osobně nebo přes HelpDesk
 • EU Survey emaily momentálně (ar 2022/23) nechodí a funkce nefunguje – není potřeba řešit

Další informace o studiu v zahraničí najdete na www.dzs.cz
V případě jakéhokoliv dotazu kontaktuj fakultního koordinátora FSv, kterým je Mgr. Anita Opitzová