Témata disertačních prací pro program

Inženýrství životního prostředí

 

K127
Vybrané otázky vztahu kulturní krajiny, urbanismu a územního plánování

K141
Modelování pohybu vody v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí
Problematika šíření kontaminantů v půdním prostředí
Hydrologie svahu - hypodermický odtok
Stanovení hydraulických parametrů pórovitého prostředí pomocí metody inverzního modelování
Hydrologické procesy v systému půda-rostlina-atmosféra
Geneze odtoku a kvality vody v systému povodí - nádrž
Vliv kyselé atmosférické depozice na hydrologické procesy v malém horském povodí

K142
Přínosy vodohospodářské infrastruktury pro životní prostředí a konflikty

K143
Srážko odtokové a retenční procesy v krajině
Erozní a transportní procesy v zemědělské krajině
Aplikace UAV v monitoringu hydrologických, erozních a transportních procesů v povodí
Využití cosmic ray neutron sensing pro monitorování vlhkostních poměrů půdy ve středním měřítku
Monitorování vodní balance krajiny s využitím časoprostorových dat z experimentálního povodí
Izotopová hydrologie povrchové a podpovrchové vody
Experimentální výzkum transportu vody, plynů a látek v pórovitém prostředí
Experimentální výzkum urbánních půd a substrátů městské modrozelené infrastruktury

K144
Integrované hospodaření se srážkovými vodami v sídlech
Optimalizace provozu městské vodohospodářské infrastruktury

Kromě uvedených rámcových témat jsou vypisována jednotlivými pracovišti a školiteli témata ad-hoc v souvislosti s aktuálně řešenými výzkumnými projekty.
Navíc je možné domluvit se školiteli témata i individuálně specificky podle zájmu uchazeče.