Témata disertačních prací pro program

Stavební obnova památek

 

 • Moderní technologie pro obnovu historických a památkově chráněných objektů
 • Obnova městských bytových domů ze 2. poloviny 19. století
 • Stavební řemesla a materiály 2. poloviny 19. a počátku 20. století
 • Hodnocení historického jádra malých měst a vesnic
 • Identifikace vrcholně středověkých vyměřovacích soustav
 • Urbanisticko-historické hodnoty vesnic
 • Návrh plánu ochrany vymezené jádrové oblasti sídla se zaměřením na urbanistický kontext souboru
 • Stanovení regulace zástavby (dostavby, obnovy) vymezeného území při respektování jeho urbanistických a architektonických hodnot
 • Principy rozvoje vymezeného území s památkovou ochranou ve vztahu k jeho urbanistickému založení a urbanistické kompozici
 • Památkové hodnoty krajiny v územním plánování
 • Krajinné památkové zóny a ochrana přírody a krajiny
 • Historické krajinné struktury spjaté s trvalými kulturami
 • Výzkum vybraných typologií architektury 2. pol. 20. stol. ve vztahu k jejich památkové ochraně
 • Slepá místa ve výzkumu naší architektury 20. století (sbory CČSH, židovští architekti, vybrané typologie - např. vily ad.)
 • Divadelní architektura 20. stol. a památková péče
 • Mapování české architektury 80. a 90. let 20. stol.
 • Tradiční řemesla, konstrukce a materiály v lidovém stavitelství
 • Historická okna a jejich využití, repase, náhrada a fyzikálně-technické vlastnosti v současnosti
 • Historické dveře a jejich využití, repase, náhrada a fyzikálně-technické vlastnosti v současnosti
 • Prostorová akustika historických veřejných budov (kostely, divadla, koncertní sály apod.)
 • Barevnost historických exteriérů v různých epochách (průzkumy, literatura, ikonografie)
 • Současné principy, metodiky a legislativa v památkové péči – kritická analýza
 • Vývoj dokumentace staveb z pohledu ochrany a obnovy památek
 • Architekt a památkář Břetislav Štorm: život a dílo
 • Intervence architektury 20. století ve významných památkových objektech v ČR
 • Další témata po dohodě se školícím pracovištěm