Katedra geotechniky (K135)Krátká charakteristika

Katedra je jedním z předních českých pedagogických a výzkumných pracovišť v oboru geotechniky. V předmětech geologie, inženýrská geologie a hydrogeologie dává studentům základ pro ocenění vlastností zeminového a horninového prostředí na základě předchozích geologických procesů. V teoretických předmětech, mechanice zemin a mechanice hornin, seznamuje studenty především s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi zemin, hornin a horninového masivu a modelováním závislosti mezi napětím a přetvořením pro řešení řady aplikačních úloh. V aplikačních předmětech, zakládání staveb a podzemních stavbách, se sleduje interakce podzákladí s nosnými konstrukcemi, interakce podzemních staveb s horninovým prostředím a progresivní způsoby zakládání staveb a výstavby podzemních děl. Vedle klasických postupů jsou studenti ve výuce seznamováni s moderními způsoby navrhování a posuzování geotechnických konstrukcí s využitím výpočetní techniky nebo s pomocí experimentálního ověřování na modelech a v terénu. Stále více se zdůrazňuje ekologická problematika v předmětech geotechnika a životní prostředí, resp. odpady a skládky.

Rozsah výuky je diferencován dle studijních programů a oborů, nejpodrobnější je výuka v zaměření geotechnika na oboru konstrukce a dopravní stavby a inženýrství životního prostředí. Katedra nabízí volitelné předměty z oboru geotechnika pro studenty všech studijních programů.

Studenti získávají v průběhu studia také praktické zkušenosti na odborných exkurzích s ryze geotechnickou a ekologickou tematikou. Rovněž mohou absolvovat praktická cvičení v Centru experimentální geotechniky, zejména v podzemní výukové štole Josef.

Katedra má díky svému zaměření širokou spolupráci s praxí. Účastní se při geotechnickém průzkumu, při zjišťování geotechnických dat a navrhování geotechnických konstrukcí až po provádění a monitoring. Spolupráce se týká např. zakládání výškových budov, sypaných přehrad, odkališť, zemních konstrukcí, výsypek, skládek průmyslových a komunálních odpadů, metra, dopravních tunelů, štol, kolektorů, zásobníků plynu, podzemních úložišť odpadů včetně radioaktivních i záchrany historických objektů.

Katedra nabízí podle poptávky v oblasti celoživotního vzdělávání krátkodobé a dlouhodobé kurzy, většinou akreditované ČKAIT.

Výzkumná činnost v rámci grantů je zaměřena na spolehlivost, optimalizaci a trvanlivost geotechnických konstrukcí, na trvale udržitelnou výstavbu, na interakci staveb a prostředí, na provoz náročných geotechnických konstrukcí a na problematiku geotechnických a ekologických staveb včetně výstavby na brownfields.

Výchova doktorandů je zajišťována v oborech konstrukce a dopravní stavby, inženýrství životního prostředí a pozemní stavby se specializací na mechaniku zemin, mechaniku hornin, zakládání staveb a podzemní stavby.