Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143)


Vedoucí
prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Sekretářka
Monika Běhounková
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
doc. Ing. David Zumr, Ph.D.
KOS - Studijní referent
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
E-mail
k143@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4578
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Těžiště pedagogické činnosti katedry spočívá ve výchově stavebních inženýrů - vodohospodářů se zaměřením na komplexní řešení vodohospodářské a ekologické problematiky v krajinném prostředí. Pedagogická činnost je rozčleněna do těchto oborů: hydropedologie, hydraulika podzemních vod, odvodňovací stavby, speciální technické odvodňovací zásahy, závlahové stavby, ochrana a organizace povodí, rybníky a účelové nádrže, vodní hospodářství a komplexní otázky životního prostředí z hlediska tvorby a ochrany krajiny včetně procesu ekologického hodnocení vlivu staveb.Těžiště výuky katedry je na studijním oboru Vodní hospodářství a vodní stavby; dále se katedra podílí na výuce na oboru Inženýrství životního prostředí, v menším rozsahu také na oboru Geodézie a kartografie a Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě. Kromě spolupráce se zahraničními pracovišti v oblasti vědeckovýzkumné se rozvíjí spolupráce také v oblasti pedagogické. Jedná se především o aktivity v rámci programu AKTION (BOKU Vídeň, TU Freiberg) a spolupráce s HERIOT-WATT University v Edinburgu.Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na otázky komplexního řešení vodohospodářských a ekologických prvků v krajině, hydrologie erozních jevů, ochrany povrchových a podzemních vod před znečištěním, odvodňování základových konstrukcí, povrchových velkolomů, transport znečišťujících látek v povodí, ekologické aspekty transportu škodlivin v půdě, vícekriteriální analýzu vlivu investic na životní prostředí, modelování povrchového odtoku, modelování pohybu vody v půdě a modely závlahových soustav v rámci vodohospodářských soustav při změnách klimatu.Vědeckovýzkumná činnost se realizuje nejen ve spolupráci s domácími výzkumnýmiorganizacemi, ale i zahraničními universitami a výzkumnými ústavy, např. Agricultural University of Wageningen (Holandsko), US Salinity Laboratory (USA), BOKU Vídeň (Rakousko), KTH Stockholm (Švédsko), TU BERGAKADEMIE Freiberg (SRN).