Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v DSP

 

1   Základní ustanovení (název článku)

Směrnice doplňuje Vyhlášku děkana č.12/2018 o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze schválenou AS FSv ČVUT dne 28. 11. 2018.

 

2   Přehled doktorských studijních programů

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

Fyzikální a materiálové inženýrství
Physical and Materials Engineering

Pozemní stavby
Building Engineering

Konstrukce a dopravní stavby
Structural and Transportation Engineering

Stavební management a inženýring
Construction Management and Engineering

Inženýrství životního prostředí
Environmental Engineering

Vodní hospodářství a vodní stavby
Water Management and Water Engineering

Matematika ve stavebním inženýrství
Mathematics in Civil Engineering

Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography

Architektura a stavitelství

Průmyslové dědictví

Stavební obnova památek

Architecture and Sustainable Development

Integrální bezpečnost
Integral Safety

Akustika
Acoustics

 

3   Důležité termíny

Nástup na doktorské studium1. 3. 2024
Zveřejněno20. 7. 2023
Podávání přihlášek na odd. V a V20. 11. 2023 – 8. 1. 2024
Předáno předsedům OR10. 1. 2024
Vráceno od předsedů OR na odd. V a V29. 1. 2024
Rozhodnutí o přijetí (zaslání uchazečům o DS)do 26. 2. 2024

Ve výjimečných případech může děkan na základě žádosti povolit mimořádný termín.

 

4   Náležitosti přihlášky

Uchazeč o doktorské studium vyplní elektronickou přihlášku, do které vloží níže uvedené povinné přílohy.
Po zaplacení uloženou přihlášku vytiskne, podepíše, zajistí podpis školitele a vedoucího školícího pracoviště a včetně vytištěných příloh předá na oddělení pro vědu a výzkum (doktorské studium) do termínu stanoveného touto Směrnicí děkana čl. II.
Adresa pro předání dokumentů:
      Fakulta stavební ČVUT v Praze
      Oddělení pro vědu a výzkum (místnost C 105)
      Thákurova 7
      166 29 Praha 6

V případě období nouzového stavu jsou podmínky podání přihlášky aktuálně upřesněny.
Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

 

5   Přílohy přihlášky

 1. Životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. Studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského a magisterského)
 3. Kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu v magisterském studiu, kopie může být i ověřena podle originálu pověřenou osobou při zápisu do DS) - studující posledního ročníku VŠ dodají ihned po promoci.
  Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu - zajišťuje Rektorát ČVUT
 4. Soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity
 5. Doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog (formulář - https://portal.fsv.cvut.cz/doktor/zajemci.php)
 6. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu (Vyhláška děkana č.12/2018, odst. d) - týká se cizinců, kromě občanů Slovenské republiky, ucházejících se o studium v českém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu (Vyhláška děkana č.12/2018, odst. e) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka
  - doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 

6   Postup při podávání přihlášky

6.1   Vyplnit a vytisknout elektronickou přihlášku ČVUT na adrese: prihlaska.cvut.cz, vložit povinné přílohy a vše vytištěné včetně příloh odevzdat na oddělení pro Vědu a výzkum.

6.2   Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je 900,- Kč a hradí se v rámci vyplnění elektronické přihlášky kartou přes platební bránu nebo kartou ČVUT. Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

6.3   Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, jsou-li splněny v předepsaném termínu předchozí body 6.1. a 6.2

 

7   Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium v doktorských studijních programech po odevzdání přihlášky mohou být pozváni od předsedů oborových rad k osobní účasti na přijímací zkoušce, případně vyzváni k distančnímu pohovoru.
Předseda oborové rady (při jeho neúčasti předseda zkušební komise) vypracuje o průběhu přijímacího řízení "Protokol přijímacího řízení".
Zkušební komise může rozhodnout o výsledku přijímací zkoušky bez přítomnosti žadatele. Tuto skutečnost poznamená v Protokolu do oddílu "Průběh přijímací zkoušky".

Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu zašle fakulta uchazečům doporučeným dopisem do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Písemná žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum rektorovi ČVUT ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

v.r.
Prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan fakulty

Úplné znění směrnice v PDF - zde