FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 10. 1. 2023
 Č.j.: 1/SD/922/2023

 

Směrnice děkana č. 1/2023

pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech FSv ČVUT v Praze

 

Směrnice doplňuje Vyhlášku děkana č.12/2018 o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze schválenou AS FSv ČVUT dne 28. 11. 2018.

 

Článek l.

Přehled doktorských studijních programů

Forma studia:   prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia:   4 roky

 

Fyzikální a materiálové inženýrství
Physical and Materials Engineering

Pozemní stavby
Building Engineering

Konstrukce a dopravní stavby
Structural and Transportation Engineering

Stavební management a inženýring
Construction Management and Engineering

Inženýrství životního prostředí
Environmental Engineering

Vodní hospodářství a vodní stavby
Water Management and Water Engineering

Matematika ve stavebním inženýrství
Mathematics in Civil Engineering

Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography

Architektura a stavitelství

Průmyslové dědictví

Stavební obnova památek

Architecture and Sustainable Development

Integrální bezpečnost
Integral Safety

Akustika
Acoustics

Článek II.

Důležité termíny

Nástup na doktorské studium1. 3. 2023
Zveřejněno12. 8. 2022
Podávání přihlášek na odd. V a V16. 11. 2022 – 5. 1. 2023
Předáno předsedům OR9. 1. 2023
Vráceno od předsedů OR na odd. V a V27. 1. 2023
Rozhodnutí o přijetí (zaslání uchazečům o DS)do 24. 2. 2023

Nástup na doktorské studium1. 9. 2023
Zveřejněno12. 1. 2023
Podávání přihlášek na odd. V a V20. 4. – 31. 5. 2023
Předáno předsedům ORdo 5. 6. 2023
Vráceno od předsedů OR na odd. V a V29. 6. 2023
Rozhodnutí o přijetí (zaslání uchazečům o DS)do 28. 7. 2023

Ve výjimečných případech může děkan na základě žádosti povolit mimořádný termín přijímacího řízení a nástupu do doktorského studia.

 

Článek III.

Náležitosti přihlášky

Uchazeč o doktorské studium vyplní elektronickou přihlášku, do které vloží níže uvedené povinné přílohy.
Po zaplacení uloženou přihlášku vytiskne, podepíše, zajistí podpis školitele a vedoucího školícího pracoviště a včetně vytištěných příloh předá na oddělení pro vědu a výzkum (doktorské studium) do termínu stanoveného touto Směrnicí děkana čl. II.

Adresa pro předání dokumentů:
      Fakulta stavební ČVUT v Praze
      Oddělení pro vědu a výzkum (místnost C 105)
      Thákurova 7
      166 29 Praha 6

V případě období nouzového stavu jsou podmínky podání přihlášky aktuálně upřesněny.
Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

 

Článek IV.

Přílohy přihlášky:

 1. Životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. Studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského a magisterského)
 3. Kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu v magisterském studiu, kopie může být i ověřena podle originálu pověřenou osobou při zápisu do DS) - studující posledního ročníku VŠ dodají ihned po promoci.
  Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu- zajišťuje Rektorát ČVUT
 4. Soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity
 5. Doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog
  (formulář - https://portal.fsv.cvut.cz/doktor/zajemci.php)
 6. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu (Vyhláška děkana č.12/2018, odst. d) - týká se cizinců, kromě občanů Slovenské republiky, ucházejících se o studium v českém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu (Vyhláška děkana č.12/2018, odst. e) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka
  - doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 

Článek V.

Postup při podávání přihlášky

 1. Vyplnit a vytisknout elektronickou přihlášku ČVUT na adrese: prihlaska.cvut.cz, vložit povinné přílohy a vše vytištěné odevzdat na oddělení pro Vědu a výzkum.
 2. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je 850,- Kč a hradí se v rámci vyplnění elektronické přihlášky kartou přes platební bránu nebo kartou ČVUT. Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.
 3. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, jsou-li splněny v předepsaném termínu předchozí body 1. a 2.

 

Článek VI.

Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium v doktorských studijních programech po odevzdání přihlášky mohou být pozváni od předsedů oborových rad k osobní účasti na přijímací zkoušce, případně vyzváni k distančnímu pohovoru.

Předseda oborové rady (při jeho neúčasti předseda zkušební komise) vypracuje o průběhu přijímacího řízení "Protokol přijímacího řízení".

Zkušební komise může rozhodnout o výsledku přijímací zkoušky bez přítomnosti žadatele. Tuto skutečnost poznamená v Protokolu do oddílu "Průběh přijímací zkoušky".

Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu zašle fakulta uchazečům doporučeným dopisem do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Písemná žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum rektorovi ČVUT ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Článek VII.

Účinnost

Tato směrnice je závazná pro všechny uchazeče o DS FSv a nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., FEng.
děkan FSv ČVUT v Praze