Dokument neplatný

FAKULTA STAVEBNÍLogo ČVUT
 
 V Praze dne 3. 2. 2021
 Č.j.: 1/PD/930/2021

 

Příkaz děkana č. 1/2021

ke snížení rizika nákazy koronavirem

 

K provedení Příkazu rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků a případných dalších předpisů, které tento příkaz nahrazují, vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze tento příkaz:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.

 2. Tento příkaz může být dále upřesňován děkanem fakulty. K realizaci tohoto příkazu je oprávněn vydat metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost, proděkan pro vědu a výzkum a tajemník fakulty. Případná upřesnění a metodické pokyny budou rozesílány na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň budou zveřejňována na webu fakulty.

 3. Výjimky z těchto nařízení povoluje děkan prostřednictvím proděkanky pro pedagogickou činnost, proděkana pro vědu a výzkum a tajemníka fakulty, pokud tento příkaz nebo metodické pokyny nestanoví jinak a pokud není výjimka v rozporu s nadřízeným předpisem.

 4. Po dobu platnosti příkazu probíhá na fakultě omezený provoz.

 

Článek 2
Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Zaměstnanci a studenti fakulty jsou povinni se seznamovat s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT a fakulty v záležitosti koronaviru, uveřejněnými na webových stránkách ČVUT nebo na stránkách fakulty a řídit se pokyny tam uvedenými; zaměstnancům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení. Pro informování studentů bude využit zejména e-mail, ale může být využit též studijní informační systém ČVUT ("KOS").

 2. Při zajištění studia a realizaci zkoušek je nutné se řídit:
  1. Metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost k průběhu výuky bakalářského a magisterského studia po dobu krizového opatření;
  2. Metodickým pokynem proděkana pro vědu a výzkum k průběhu výuky doktorského studia po dobu krizového opatření
  3. Příkazem rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků;
  4. Příkazem rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků.

 3. Provoz fakulty se řídí Metodickým pokynem tajemníka k provozu fakulty v omezeném provozu.

 4. Příkazy rektora, příkaz děkana a metodické pokyny pracují s tzv. "stupněm pohotovosti", v souladu s Příkazem rektora ke snížení rizika nákazy koronavirem. Tento stupeň vyplývá z aktuální epidemiologické situace v Praze a vyplývá z údajů uvedených na internetových stránkách ČVUT. Děkan může rozhodnout o přechodu na přísnější stupeň pohotovosti.

 

Článek 3
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Příkaz děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze č. 6/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 20. 10. 2020.
 2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 3. 2. 2021.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan