Informace studijního oddělení

VÝZVA PRO STUDENTY ZAHAJUJÍCÍ BAKALÁŘSKÉ NEBO MAGISTERSKÉ STUDIUM

k vložení čísla bankovního účtu do databáze KOS

 

POZOR!
Týká se i studentů přijatých do magisterského studia, neboť magisterské studium tvoří novou samostatnou databázi v IS KOS a nemohou do ní být kopírována data z databáze bakalářské.

Termín:
pro vložení č. účtu do databáze KOS je do 16.10. v 1. měsíci prvního roku studia

Postup:
po přihlášení do webového rozhraní KOSu (tzv. KOSi) otevřít v menu "Ostatní" formulář "Osobní údaje".
Dále volba "Upravit účet" nebo "Upravit kontaktní adresu"
Otevře se formulář "Změna osobních údajů".
Pro uložení nového bankovního účtu slouží tlačítko "Ulož" dole pod "Bankovní účet".
Pro uložení nové kontaktní adresy slouží tlačítko "Ulož" umístěné dole pod "Kontaktní adresa".
U kontaktní adresy při výběru poštovního směrovacího čísla (PSČ) se načtou v ostatních nabídkách (Okres, Obec, Část obce) data příslušná k tomuto PSČ. Ulice a číslo nutno doplnit ručně.

Studenti oznamují fakultě číslo bankovního účtu výhradně přímým vložením tohoto údaje do databáze KOS, nikoli písemnou formou.

Všechny platby fakulty (ubytovací stipendia - nárok při trvalém bydlišti mimo Prahu, účelová stipendia - na podporu studijního pobytu v zahraničí, prospěchová stipendia aj.) jsou prováděny bezhotovostní formou, tj. automatickým převodem částky na číslo bankovního účtu studenta evidované v databázi KOS.

Stejnou formou, tj. přímým vložením tohoto údaje do databáze KOS, je ze strany studentů oznamována kontaktní adresa k doručování písemností - viz §63 zákona č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách). Pokud student kontaktní adresu nevloží do databáze KOS, fakulta zasílá písemnosti na adresu trvalou.

Upozornění:
Doporučujeme pečlivou kontrolu vloženého čísla účtu i adresy pro doručování!

 

Ing. Ditta Saláková
studijního oddělení FSv

15. 9. 2009
aktualizace červenec 2013