Postup studenta FSv ČVUT při odevzdávání a nahrávání bakalářské/diplomové práce v IS KOS

 

Podle § 47b zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a čl. 35 Studijního a zkušebního řádu ČVUT platí povinnost odevzdat bakalářskou/diplomovou práci elektronicky v IS KOS dle níže uvedeného postupu.

 

1. Stanovení rozsahu zveřejnění práce

Rozhodnutí o nezveřejnění práce či její části je v kompetenci děkana fakulty – podkladem je návrh vedoucího příslušné katedry.
O nezveřejnění může být rozhodnuto pouze v odůvodněných případech, standardní postup je zveřejňovat celou práci včetně případných příloh.
V souladu s novelou zákona o vysokých školách 111/1998, § 47b, odst. 4 je možné odložit zveřejnění nejvýše po dobu 3 let.

Postup při odložení zveřejnění:
 • Vedoucí práce, po projednání záležitosti se studentem, předloží vedoucímu katedry návrh na odklad zveřejnění práce (příp. její části). V termínu do data odevzdání práce zašle vedoucí katedry děkanovi fakulty žádost o odložení zveřejnění na formuláři Žádost o odklad zveřejnění diplomové/bakalářské práce – viz web FSv, formuláře studijního odd. Žádost je děkanovi předávána prostřednictvím studijního oddělení.

 • V IS KOS musí být i při odkladu zveřejnění studentem nahrána kompletní práce totožná s tištěnou verzí odevzdanou na katedře.

 • Za správnost údaje o zveřejnění práce odpovídá vedoucí práce, údaj může vkládat a editovat vedoucí práce (i po odevzdání práce) i student (do odevzdání práce).

 • Odklad zveřejnění se zadává zvlášť pro každou nahranou část práce, lze tedy zadat rozdílný stupeň zveřejnění.

 • Do IS KOS je nutné nahrát rozhodnutí děkana o odkladu zveřejnění – v kompetenci katedry, přístup k nahrání má katedrový referent pro SZZ.

 • Pozor. Je-li vložen údaj o odkladu zveřejnění a není nahráno rozhodnutí o odkladu, je v KOSu nastavena pevná kontrola - KOS neumožní vložit známky ze SZZ.

 • Při odkladu zveřejnění je nutné předat jeden výtisk práce na MŠMT prostřednictvím Rektorátu ČVUT, student je povinen tento výtisk předat katedře, která jej do data obhajoby zašle studijnímu oddělení fakulty.

 

2. Termín pro nahrání (tj. odevzdání) práce studentem v IS KOS

Student je povinen nahrát práci, zkontrolovat údaje o práci a případně je opravit do příslušného termínu odevzdání práce. Tento termín je uváděn v časovém plánu příslušného akademického roku a do IS KOS jej zadává katedra.

Přístup k nahrané práci má student pouze v případě, že je soubor ve stavu "Uloženo". Je-li již ve stavu "Odevzdáno" a student potřebuje práci editovat, je nutné, aby učitel vrátil studentovi práci do stavu "Uloženo" tlačítkem "Vrátit studentovi". Vrátit studentovi práci může učitel pouze do uplynutí data odevzdání práce.

Dodržení termínu odevzdání je závazné, po jeho uplynutí již student nemá možnost práci do KOS vložit, ani již vloženou práci editovat, ani změnit u nahrané práce stav z "Uloženo" na "Odevzdáno". Vedoucí práce již nemůže studentovi práci vrátit k doplnění.

Je doporučováno nahrát práci (pracovní verzi) s dostatečným předstihem před stanoveným termínem, neboť k takto nahranému souboru má vedoucí práce přístup a tímto způsobem mohou probíhat do konečného termínu odevzdání práce průběžné konzultace mezi studentem a vedoucím práce.

 

3. Postup studenta v IS KOS při nahrávání práce

 1. Přihlášení do KOS, záložka Státní zkoušky, Závěrečná práce
 2. Kontrola a vyplnění údajů o práci (ve shodě s tištěnou prací)
 3. Nahrát práci ve formátu pdf včetně zadání se zakrytými podpisy, uložení souboru
 4. Nahrát případné další přílohy, uložení souboru
 5. Zadat způsob zveřejnění každého souboru
 6. Potvrdit elektronické odevzdání práce a případných příloh
 7. Odevzdat vytištěnou verzi na katedře

Názvy nahrávaných souborů
Studentům je doporučeno volit názvy souborů a jejich příloh co nejstručnější bez diakritiky (a bez uvedení svých jmen a slov "bakalářská práce", "diplomová práce" nebo "příloha"), neboť IS KOS přiřadí souborům automaticky vygenerovaný název podle šablony ve tvaru:
F1-{[BP]/[DP]}-{rok}-prijmeni-jmeno-{název souboru studenta}.pdf     nebo případně
F1-{[BP]/[DP]}-{rok}-prijmeni-jmeno-priloha-{název souboru studenta} {formát přílohy}.

 

Podrobný popis jednotlivých kroků:

 • po přihlášení do KOS zvolit záložku "Státní zkoušky" dále "Moje závěrečné práce".

 

 • v odstavci "Závěrečné práce" vybrat ve sloupci "Akce" volbu "Editace" (předpokladem je předchozí zadání práce do KOS ze strany katedry)

 

 • v okně "Údaje o závěrečné práci" se zobrazí katedrou vyplněný název práce v českém a anglickém jazyce a níže jméno vedoucího práce (řádek "Osoby podílející se na vedení práce:").

 

Povinnosti studenta

do termínu odevzdání práce:
 1. zkontrolovat údaje o práci zadané katedrou, v případě chyby vyřídit opravu dat u vedoucího práce - tato data budou vytištěna na dodatku k diplomu.

 2. zkontrolovat, případně správně upravit, volbu v řádku "Jazyk VŠKP:".

 3. povinně vyplnit položky "Abstrakt česky:", "Abstrakt anglicky", "Klíčová slova česky" a "Klíčová slova anglicky" ve znění, které je uvedeno v tištěné práci.

 4. nepovinně vyplnit položky "Podnázev VŠKP" a "Podnázev VŠKP anglicky".

 5. nahrát práci včetně nascanovaného zadání práce se zakrytými podpisy ve formátu pdf do databáze v odstavci "Závěrečná práce:" volbou "Procházet" a "Uložit". Maximální možná velikost souboru 50 MB.

 6. nahrát případné další přílohy do databáze v odstavci "Uložení příloh:" volbou "Procházet" a "Uložit". Lze uložit max. 50 příloh libovolného formátu o velikosti max. 50 MB / jedna příloha. Přílohy, které jsou již v pdf vlastní práce, se znovu samostatně nevkládají.

 7. potvrdit volbou "Uložit" uložení souboru.
  Uloženou práci vidí vedoucí práce. Takto uložené soubory může student stále upravovat na základě doporučení vedoucího práce a to do termínu odevzdání.

 8. vybrat u všech nahraných souborů jeden ze způsobu zveřejnění dle instrukcí vedoucího ZP: "zveřejnit ihned" nebo "zveřejnit po uplynutí X let".

 9. zkontrolovat volbou "Kontrola před odevzdáním", zda byly u práce vyplněny všechny povinné položky.

 10. volbou "Potvrdit odevzdání" odevzdat elektronicky práci.
  Student tímto potvrdí úplnost a správnost vložených dat a potvrdí totožnost elektronické verze práce s verzí tištěnou. Tímto potvrzením se dostane práce do stavu "Odevzdána" a je elektronicky nabídnuta vedoucímu k elektronické akceptaci a udělení zápočtu. K práci ve stavu "Odevzdána" nemá student již přístup.

 

4. Posudek oponenta a vedoucího práce

Oponenti i vedoucí práce vkládají své posudky do IS KOS, tyto posudky jsou studentovi v IS KOS dostupné ihned po jejich nahrání.

 

5. Zveřejnění práce na webu ČVUT

Práce budou zveřejněny po obhajobě v centrální Digitální knihovně ČVUT: dspace.cvut.cz.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost

 


technický postup pro vkládání ZP zpracoval VIC ČVUT

studijní oddělení FSv
Ing. Ditta Saláková
aktualizace textu květen 2023