Bakalářský studijní program Stavební inženýrství
Obor Management a ekonomika ve stavebnictví

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru E

Tematické okruhy a otázky k tematickým okruhům k SZZ

Předměty ak. roku 2022/23:

4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:

Cíle studia

Jedná se o interdisciplinární manažersko-technický obor, kde dochází k propojení znalostí z oblasti stavebnictví, navrhování staveb, přípravy realizace staveb, ekonomiky staveb, managementu staveb, časového plánování, nákladů životního cyklu (LCC), výstavbových projektů, investování, oceňování nemovitostí, statistiky, analýzy datových souborů, informačního modelování (BIM) a dalších disciplín. Absolvent se tak stane univerzálně technicky a manažersky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce.
Studenti se v průběhu svého studia soustřeďují na zvládnutí metod řízení projektů výstavby, jakož i na problematiku řízení nižších organizačních jednotek. Po absolvování prvních čtyř společných semestrů získávají studenti znalosti v předmětech, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni nebo pro výkon podpůrných činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy. V rámci výuky oboru je důraz kladen na předměty z oblasti marketingu a přípravy smluv, plánování projektů a řízení přípravy, projektové dokumentace, tvorby nabídek a kalkulací, řízení poddodavatelů a jiných dodávek, řízení rizik, řízení nákladů, finančního řízení, řízení stavební mechanizace, personálního a mzdového řízení včetně bezpečnosti práce. Kromě studia manažerských a ekonomických předmětů získávají studenti také stavebně-technické znalosti zejména v oblasti stavebních konstrukcí, technologií a koordinace a provádění staveb. Mezi hlavní podpůrné předměty patří základy aplikace práva při výstavbě včetně metod řešení sporů pomocí arbitráže, obchodní a nákupní politika, základy developmentu stavebních investičních projektů, informační technologie aplikované v projektovém managementu včetně CAD, vnitřní a vnější komunikace stejně tak jako aplikace ekologických hledisek při realizaci stavebních zakázek.

Profil absolventa:

Absolvent oboru se stane univerzálně technicky a ekonomicky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce. Absolvent bude připraven vykonávat široký okruh činností podnikového managementu, přípravy a realizace staveb, developmentu nemovitostí, facility managementu, projektového řízení, inovačního inženýrství a oceňování nemovitostí. Dostatečná nabídka povinně volitelných předmětů umožní studentům speciální zaměření podle vlastních preferencí.
Absolventi se uplatní v operativním řízení staveb a menších podniků, stejně tak jako specialisté v řízení na úrovni divize stavební firmy. Jejich uplatnění je rovněž v inženýrských stavebních firmách typu inženýrského řízení staveb, v projekčních kancelářích nebo útvarech veřejných i soukromých investorů. Absolventi se též uplatní ve funkcích středního a vrcholového managementu investorských organizací, projekčních kanceláří a stavebních firem. Další možnosti uplatnění jsou v realitních a developerských organizacích, státních institucích (stavební úřady), v bankách, pojišťovnách, jako odhadci nemovitého majetku, resp. při vlastním podnikání.
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, zejména v oboru Projektový management a inženýring.