Bakalářský studijní program Stavební inženýrství
Obor Konstrukce a dopravní stavby

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru K

Tematické okruhy a otázky k tematickým okruhům k SZZ

Předměty ak. roku 2022/23:

4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:

Cíle studia:

Cílem studia oboru je teoretické a praktické zvládnutí problematiky navrhování a řízení výstavby konstrukcí inženýrských staveb, základových konstrukcí, mostních konstrukcí, dopravních a podzemních staveb. Studium je založeno na předmětech teoretického základu oboru, na které navazují profilové odborné předměty. Studenti získají znalosti v navrhování speciálních inženýrských konstrukcí a mostů, zakládání staveb, podzemních staveb a staveb dopravních (silničních, železničních a městských komunikací). Studium zahrnuje rovněž předměty vztahující se k využití výpočetních metod a k projektování s počítačovou podporou. Studenti oboru absolvují týdenní výuku v terénu silničních či železničních staveb (podle volby studenta), kde provádějí vybraný dopravně-inženýrský průzkum, zaměření tratě či komunikace, návrh rekonstrukce. Typické pro obor Konstrukce a dopravní stavby je nutnost absolvovat Projekt K zaměřený na konstrukce (řešení mostu, inženýrské konstrukce, netypické konstrukce pozemních staveb) a Projekt D zaměřený na dopravní stavby (zpracování dílčí části projektové dokumentace vybrané části dopravní stavby či geotechnické konstrukce). Povinně volitelné předměty umožňují studentům, aby se soustředili na jimi vybrané budoucí profesní zaměření (předměty zaměřené na tvorbu matematických modelů a numerické výpočty, diagnostiku staveb apod.).
Studenti oboru se tak výběrem volitelných předmětů mohou připravit na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Konstrukce a dopravní stavby nebo na přímé uplatnění v praxi (projektování, stavebně technické průzkumy, zkoušení a diagnostika staveb, vedení realizace stavby, autorský a technický dozor nad realizací apod.).

Profil absolventa:

Studenti oboru díky dílčímu zvládnutí teoretických, inženýrských a speciálních odborných předmětů mají možnost řešit problematiku inženýrských staveb. Teoretický základ studia (přírodní vědy prohloubené v oblasti mechaniky) je rozvinut v aplikovaných teoretických předmětech, tj. výuka dimenzování betonových, zděných, kovových, dřevěných konstrukcí, zakládání i zemních konstrukcí. Na teoretické znalosti navazuje výuka navrhování a provádění nosných konstrukcí se zahrnutím technologických postupů výstavby a ekonomie. Součástí výuky je rovněž problematika rekonstrukcí a údržba staveb.
Nedílnou součástí studia je navrhování a provádění dopravních staveb železničních, silničních, městských komunikací, mostů, tunelů, podzemních prostor a dalších speciálních dopravních staveb, opět včetně jejich rekonstrukcí a údržby. Předmětem výuky je také městské dopravní inženýrství, organizace a řízení dopravy ve městech.
Absolventi se uplatní při navrhování, výstavbě a údržbě inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb, v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem a ve státní správě. Absolventi mohou přímo navázat na bakalářský stupeň studia v magisterském studijním oboru Konstrukce a dopravní stavby, mohou rovněž bez problémů pokračovat v navazujícím magisterském studiu jiného zaměření (zejména v oborech Materiálové inženýrství, Konstrukce pozemních staveb, Stavební management).