Bakalářský studijní program Stavební inženýrství
Obor Příprava, realizace a provoz staveb

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru L

Tematické okruhy a otázky k tematickým okruhům k SZZ

Předměty ak. roku 2022/23:

4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:

Cíle studia:

Bakalářské studium oboru připravuje studenty zejména pro uplatnění ve stavební praxi a též pro pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného zaměření. Cílem studia je zejména poskytnutí důkladnějších znalostí v oblasti přípravy a řízení realizace a provozu staveb (projektového managementu a facility managementu) a seznámení s oblastí řízení provozu budov a staveb.
Studium oboru je zaměřeno zejména na získání detailních znalostí nových stavebních technologií, výrobních metod a metod přípravy a řízení projektů využitelných při zpracování studie proveditelnosti, jakož i na předvýrobní a výrobní přípravu. Cílem je též získání základů operativního řízení realizace staveb a řízení provozu a správy stavebních objektů. Studenti získají potřebné teoretické znalosti a v rámci cvičení, řízené praxe a exkurzí získají též praktické návyky potřebné pro stavební praxi.
Dalšími významným cílem je širší uplatnění výuky komplexního managementu kvality ve stavebnictví, tj. informace o hlavních problémech stavební praxe, realizace staveb i vadách projektů včetně rozboru příčin. Důraz je kladen na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci a užívání staveb, dále na vliv stavební činnosti na životní prostředí, komplexní pohled na procesy správy majetku a na procesy a systémy ovlivňující pohodu prostředí v budovách. Studijní plán nabízí též řadu povinně volitelných předmětů, v nichž si mohou studenti rozšířit znalosti jako přípravu pro praxi či pokračování studia na magisterské úrovni.

Profil absolventa:

Absolventi oboru budou stavebními odborníky v oblasti přípravy a realizace staveb. Učební plán oboru je koncipován s důrazem na znalosti technologie staveb s porozuměním společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich ekonomickým dopadům i vlivu na životní prostředí. Absolvent získá znalosti právních předpisů v celé oblasti stavebnictví a souvisejících činností, znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě.
Absolventi bakalářského studia oboru se mohou v praxi uplatnit zejména při praktické realizaci a provozování staveb jako stavbyvedoucí, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci staveb a při jejich provozu, včetně údržby staveb i jako osoba odborně způsobilá pro přípravu staveb. Získané vědomosti mohou dobře uplatnit i ve funkci projektových manažerů či facility manažerů. Absolventi mohou pracovat též ve státní správě, např. na stavebních úřadech, dále v projektových, investorských a dodavatelských organizacích, v útvarech zabývajících se přípravou a řízením realizace projektů a v organizacích zabývajících se provozem a správou budov.
Přímá návaznost pro pokračování ve studiu je zejména ve stejnojmenném navazujícím magisterském programu, případně též v oborech zaměřených na stavební management a projektový inženýring.