Fond na rozvoj mezinárodní mobility

 

Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na FSv ČVUT v Praze, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Jeho činnost se řídí Statutem fondu.

 

Žádosti je možné podávat v následujících oblastech:

  1. příspěvek lze uplatnit na zahraniční cestu, kdy žadatel prokáže prospěšnost cesty z hlediska FSv ČVUT v Praze (uzavírání mezinárodních smluv, příprava společných studijních plánů či prací pod dvojím vedením, keynote lecture – nutno doložit).
  2. podpora jazykových dovedností zaměstnanců, kteří mají být či jsou v kontaktu s cizinci (výuka v cizím jazyce, dvojí vedení závěrečných prací apod.) a podpora jazykových dovedností administrativních pracovníků na úrovni managementu fakulty. Externí výuku je nutno zdůvodnit, upřednostňuje se výuka na katedře jazyků FSv.
  3. podpora hostujících pedagogů (podmínka odučit během pobytu alespoň 2 kredity). Katedra, která hosta přijme, musí doložit kopii Dohody o provedení práce (Dohoda o provedení práce/ Work Contract), potvrzení účtárny o jejím proplacení a Žádost o finanční podporu pro zahraničního akademického pracovníka.
  4. podpora výjezdů pedagogických pracovníků v rámci obhajob, habilitací a jmenovacích řízení – viz SZZ, obhajoby, habilitace apod. a podpora příjezdů oponentů v rámci habilitací. Dofinancování maximálně týdenních Erasmových mobilit, učitelů či zaměstnanců, nad rámec prostředků přidělených finanční dohodou (není třeba podávat žádost, automaticky doplácíme).
  5. Podpora studentů bc. a mgr. studijních programů, kteří vyjíždí na zahraniční studijní pobyt (v rámci programu Erasmus+, bilaterálních dohod, double degree a na vědecké pobyty). V tomto případě se řiďte podmínkami pro přiznání účelového stipendia a vyplňte pouze formulář Žádost o přiznání účelového stipendia pro studenty, kteří vyjíždějí na zahr. stud. pobyt.
  6. umožnění vědeckým i administrativním pracovníkům krátkodobé návštěvy (maximálně týden) zahraničních pracovišť s cílem navázat mezinárodní spolupráci ve vědecké i společenské oblasti. Podmínkou je spoluúčast pracoviště žadatele ve výši min. 20% realizovaných nákladů.
  7. Podpora krátkodobých mobilit studentů doktorského studia (letní školy, workshopy). Podmínkou je spoluúčast pracoviště žadatele ve výši min. 20% realizovaných nákladů.

 

Podávání žádostí

Žádost o podporu podává žadatel na formuláři Žádost o udělení podpory z prostředků Fondu na rozvoj mezinárodní mobility prostřednictvím zahraničního oddělení před uskutečněním výjezdu.

 

Hodnocení a vyhlášení výsledků

Žádosti se vyhodnocují průběžně vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12. O rozhodnutí je žadatel písemně vyrozuměn. Prostředky budou vypláceny do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

 

Kontaktní osoba: Věra Klátová