Instrukce k formulářům Zadání BP/DP

 

V položce "Termín odevzdání" vyplňuje katedra datum, které je stanoveno v časovém plánu příslušného akademického roku.

K zadání BP/DP může katedra použít i formulář připravený v IS KOS, kde se automaticky vyplní osobní a studijní údaje studenta.

Formulář je nutno vyhotovit ve 3 vyhotoveních - 1x katedra (kopie), 1x student (originál), 1x studijní oddělení (kopie, předává katedra).
Práci zadává katedra studentovi nejpozději 1. týden semestru, v němž si student práci zapsal.
Nejpozději do konce 2. týdne výuky semestru odešle katedra 1 kopii zadání práce na studijní oddělení a provede zápis údajů týkajících se závěrečné práce do IS KOS.

 

studijní oddělení FSv
únor 2022