Katedra vodního hospodářství obcí (K144)


E-mail
k144@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4313
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra vodního hospodářství obcí
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra vychovává vodohospodářské inženýry se zaměřením na projektování, výstavbu a provoz vodovodů a kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, inženýrských sítí, bazénů a lázeňství. Součástí výuky je integrovaná ochrana přírodních vod a vodních zdrojů, aplikování informatiky a využívání software v oboru. Výuka je určena především posluchačům řádného studia oborů Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí. Katedra rozvíjí a koordinuje program Městského inženýrství u oborů Vodní hospodářství a vodní stavby, Pozemní stavby a konstrukce, Inženýrství životního prostředí a Podnikání a řízení ve stavebnictví, podílí se na výuce posluchačů bakalářského studia a pečuje o výchovu doktorandů. Nástavbovými kurzy zajišťuje odborný růst specialistů - městských inženýrů.Vědeckovýzkumná činnost se soustřeďuje na úpravu povrchových a podzemních vod na vodu pitnou a užitkovou, na sledování a modelování změn kvality vody ve vybraných oblastech, v distribučních sítích pitné vody a ve stokových sítích, na sledování a hodnocení činnosti ČOV, intenzifikaci čistírenských procesů, hydrologii urbanizovaných povodí, koordinaci činností při rekonstrukci, kompletaci a modernizaci inženýrských sítí, vývoj moderních způsobů ukládání inženýrských sítí, na optimalizaci a zlepšení provozu vodovodů a vodohospodářských systémů lázeňských objektů, areálů a zón.