Centrum experimentální geotechniky (K220)


Vedoucí
Ing. Jiří Šťástka, Ph.D.
Sekretářka
Jana Večeřová
Zástupce vedoucího
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
Ing. Radek Vašíček, Ph.D.
KOS - Studijní referent
Ing. Radek Vašíček, Ph.D.
KOS - Referent pro státní zkoušky
Ing. Radek Vašíček, Ph.D.
E-mail
k220@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 5507
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Centrum experimentální geotechniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Centrum experimentální geotechniky (CEG) je moderní pracoviště, které tvoří skupina mladých odborníků z oblasti experimentální geotechniky a které se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností. CEG zajišťuje výuku předmětů Laboratoř geotechniky, Experimentální výzkum ukládání radioaktivního odpadu, Požární spolehlivost podzemních staveb, Projekt 2, Projekt D, Diplomový seminář a v anglickém jazyce Experimental Research of Nuclear Waste Disposal. Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s laboratorními zkouškami a experimenty z oboru geotechniky a na zkoušky a měření v oblasti zakládání staveb a podzemních staveb prováděné "in situ". Využití výpočetní techniky je v CEG orientováno na kontinuální měření geotechnických parametrů v laboratoři i v terénu. Pod odborným vedením jsou realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské.

CEG je provozovatelem pracoviště Podzemní laboratoř Josef, které slouží k praktické výuce i realizaci experimentálních a výzkumných projektů, a vědecko-technického parku Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef, který zajišťuje služby a prostory podnikatelským subjektům.

CEG široce spolupracuje s praxí - poskytuje služby akreditované geotechnické laboratoře, odborný servis při stanovení geotechnických parametrů horninového a zeminového prostředí, dále zajišťuje monitoring podzemních staveb, speciálních povrchových staveb apod.

V CEG jsou řešeny výzkumné projekty z podzemního stavitelství (moderní tunelářské technologie), z ekologie (ukládání odpadů) a také z oblasti fyzikálního modelování geotechnických problémů. V rámci mezinárodních grantů se CEG podílí na výzkumu ukládání vysoce radioaktivních odpadů do podzemí s univerzitami Ecole des Mines de Nancy - Université de Lorraine (Francie), Universidad Politecnica de Madrid, Helsinki University of Technology, s výzkumnými pracovišti SCK-CEN Mol (Belgie), POSIVA Oy (Finsko) a dalšími.