Magisterský studijní program

MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Studijní plán programu ME

Předměty ak. roku 2023/24:

1. - 2. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

1. -3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: Management a ekonomika ve stavebnictví
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 roku (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (60 %), Ekonomické obory (40 %)

Cíle studia ve studijním programu

Jde o interdisciplinární manažersko-technický studijní program, kde dochází k propojení znalostí z oblasti stavebnictví, navrhování staveb, projektového managementu, finančního managementu, facility managementu, plánování a controlingu, oceňování nemovitostí, energetického managementu budov, informačního modelování (BIM) a dalších disciplín.

Studenti získávají znalosti v předmětech, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni a pro výkon manažerských činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy. Absolvent se tak stane univerzálně technicky a manažersky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce. Absolvent bude připraven vykonávat široký okruh činností podnikového managementu, přípravy a realizace staveb, developmentu nemovitostí, facility managementu, projektového řízení, oceňování nemovitostí.

V magisterském studiu prohlubují studenti své znalosti a dovednosti zejména v oblasti teorie a praxe projektového řízení přípravy a realizace staveb, provádění staveb, plánování a řízení nákladů, a financování staveb a aplikace informačních technologií při řízení projektů (Building Information Modeling). Studijní program tak reaguje na poslední světový vývoj v oblasti řízení a realizace staveb pomocí softwarových nástrojů (BIM). Současně studenti získávají znalosti v oblasti facility managementu a energetického managementu budov, informačního zabezpečení středního a vrcholového managementu a v optimalizaci struktury organizace. Poslední semestr studia je věnován výhradně zpracování diplomové práce. Daný studijní program s menšími změnami existuje na fakultě více než padesát let a je tradičně přijímán širokou stavební praxí s vysokou úspěšností a zaměstnatelností absolventů.

V prvním a druhém semestru studia jsou zařazeny předměty, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni a pro výkon manažerských činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy. Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po úspěšném absolvování státní závěrečné zkoušky může student pokračovat ve studiu v navazujícím doktorském studijním programu stejného nebo příbuzného zaměření nebo nastoupit do praxe.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia studijního programu na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu. V rámci studia si studenti prohlubují své znalosti ve zvolené oblasti zápisem povinně volitelných předmětů. Nabídka povinně volitelných předmětů je vyváženě komplementární k povinnému kmeni. Studenti si podle zájmu mohou dále zapisovat další volitelné předměty z celofakultní nabídky odborných technických předmětů i předmětů humanitního zaměření, jazykové přípravy apod.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu je strukturované vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v nichž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Studenti se v průběhu svého studia soustřeďují na zvládnutí metod řízení projektů výstavby, jakož i na problematiku řízení nižších a středních organizačních jednotek. V rámci výuky je kladen důraz na předměty z oblasti projektového managementu, řízení rizik, řízení nákladů a finančního řízení.

Kromě studia manažerských a ekonomických předmětů získávají studenti také stavebně-technické znalosti zejména v oblasti stavebních konstrukcí, technologií a koordinace a provádění staveb. Mezi hlavní podpůrné předměty patří informační technologie aplikované v projektovém managementu včetně BIM, internetu a intranetu, vnitřní a vnější komunikace stejně tak jako aplikace ekologických hledisek při realizaci stavebních zakázek. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru stavebních projektů je kladen důraz i na znalost anglické terminologie a komunikace.

Profil absolventa

Absolventi získávají v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb. z oblasti vzdělávání STAVEBNICTVÍ zejména znalosti technických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi, porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí, stejně tak znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě. Absolvent umí využívat technické a ekonomické postupy při řešení problémů stavební praxe. Umí navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností. Pro předměty studijního plánu, které zasahují do oblasti vzdělávání EKONOMICKÉ OBORY, platí, že se vždy jedná o aplikaci zaměřenou na stavebnictví.

Absolventi prokazují:

 • znalosti technických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi,
 • znalosti právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností,
 • porozumění provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí,
 • znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě,
 • znalosti klíčových ekonomických pojmů a kategorií,
 • znalosti finanční a účetní problematiky ve stavebnictví,
 • znalosti principů investičního a finančního rozhodování,
 • znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení pro oblast stavebnictví (například BIM, Internet of Things),
 • znalosti v oblasti oceňování nemovitostí,
 • znalosti v oblasti finančního řízení stavební firmy, základů účetnictví a pořízení investic s přihlédnutím k časové hodnotě peněz.

Absolventi umí:

 • analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby,
 • využívat technické a ekonomické postupy při řešení problémů stavební praxe,
 • navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností,
 • identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data včetně jejich explicitních a implicitních předpokladů při použití základních konceptů lineární algebry, matematicko-statistické analýzy a pravděpodobnostní metody,
 • provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat,
 • využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce,
 • předvídat a hodnotit rizika spojená se složitými stavebními procesy (zejména finanční, technická a technologická rizika) a přijímat adekvátní formy opatření proti výskytu těchto rizik.

Absolventi se uplatní při řízení rozsáhlých projektů ve funkcích projektového manažera nebo projektového inženýra projektů výstavby, v poradenských a projektových kancelářích a v investorských útvarech veřejných i soukromých investorů, bank a finančních institucí.

Absolventi se rovněž uplatní ve funkci vedoucích pracovníků a specialistů na úrovni vyšších organizačních jednotek (divize, podnik, holding), v poradenské a developerské činnosti a ve státní správě. Absolventi jsou připraveni i pro vlastní podnikání ve stavebních podnicích různé velikosti a výrobního zaměření. Dále se uplatní i v týmech zabývajících se organizací a řízením včetně aplikací příslušného softwaru. Významná pozornost je věnována přípravě odborníků pro pozice stavebního dozoru na veřejných i soukromých stavbách.

Cílem studia je připravit absolventy se širokým odborným záběrem, kteří by měli snadno najít uplatnění při realizaci náročných inženýrských projektů a staveb pozemního stavitelství, a to jak z pozice objednatele, tak zhotovitele. Absolvent je schopen samostatného řešení problému za využití teoretických i praktických poznatků, včetně vymezení rámcového zadání pro řešení problému dalšími členy kolektivu a koordinace činnosti kolektivu při řešení problému. Absolvent vykazuje široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídajícím soudobému stavu poznání, je schopen samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti.

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu.

Absolvent se uplatní například jako:

 • projektový manažer,
 • přípravář staveb,
 • rozpočtář staveb,
 • ekonom stavby,
 • developer,
 • kalkulant,
 • ekonom projektu nebo firmy,
 • analytik,
 • facility manažer,
 • konzultant,
 • poradce,
 • odhadce nemovitostí,
 • zaměstnanec ve státní správě (stavební úřady, odbory správy obecního majetku apod.).

Návaznost na další typy studijních programů

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu. Například na Fakultě stavební v programu Stavební management a inženýring.