Doktorský studijní program Architektura a stavitelství

 


Obor poskytuje specializované studium zaměřené na specifické problémy obnovy a ochrany stavebního fondu, udržitelného navrhování, typologie, membránových konstrukcí, modulární výstavby, urbanizmu, venkova, krajiny a dalších, což dokládá přehled a náplň zajišťovaných kurzů a zaměření doktorských prací. Fakulta stavební - díky rozmanitosti svých odborných pracovišť - poskytuje oboru potřebné vědní i experimentální zázemí.


Absolvent doktorského studia je hluboce erudovaným odborníkem, s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu. Rovněž je seznámen nejen se soudobými, ale i historickými konstrukcemi (s teorií a technologií konstrukcí) a materiály staveb, s technologickými postupy jejich zabezpečení a bude připraven řešit i úkoly regenerace a rozvoje městského a venkovského prostoru. Na rozdíl od absolventa magisterského studia je vybaven rozšířeným vědecko-teoretickým základem, umožňujícím zaujímat nové postoje, vytvářet nové metody a řešení nově vznikajících problémů v rámci trvale udržitelného rozvoje, to vše s ohledem na ekologické důsledky rozvoje městského a venkovského prostoru. Je připraven nalézt uplatnění především jako koncepční pracovník v důležitých institucích, zabývajících se rozvojem sídel, jejich regenerací a obnovou včetně rekonstrukcí památkových objektů, dále pak v řídících a rozhodovacích funkcích orgánů státní správy, v pedagogických a vědeckých funkcích na vysokých školách a výzkumných pracovištích.

 

Informační a komunikační platforma pro studenty doktorského studijního programu Architektura a stavitelství (PSI)

Platforma vznikla díky projektu Inovace stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002393