Výzkum

Legislativa doktorského studia

Dokumenty jsou členěny podle toho, kdo dokument vydal.

 

Zákon o vysokých školách:


Akreditace na FSv:


Vnitřní předpisy ČVUT


Studijní předpisy ČVUT:


Příkazy rektora ČVUT:


Směrnice kvestora ČVUT:


Vnitřní předpisy FSv:


Studijní předpisy FSv:


Dokumenty vydané děkanem:

Opatření děkana:

Vyhlášky děkana:

Směrnice děkana:

Metodické pokyny vydané proděkanem pro vědu a výzkum:


Další předpisy:


Kompletní legislativa FSv


Archív legislativních dokumentů FSv