Bakalářský studijní program

MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

 

Aktuálně

Náhrady předmětů 1. až 4. ročníku bc. programů Management a ekonomika ve stavebnictví, Stavební inženýrství a oboru Management a ekonomika ve stavebnictví

Studijní plány:

- platí pro nástup od akad. roku 2023/24 (současný 1. ročník)
- platí pro nástup v akad roce 2022 (přechod na nový studijní plán)
- platí pro nástup v akad roce 2021
- tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022
Kontrola 1. bloku studia

Předměty ak. roku 2023/24:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: Management a ekonomika ve stavebnictví
Typ studijního programu: bakalářský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 4 roky (8 semestrů)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Bc.
Garant studijního programu: doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (75 %), Ekonomické obory (25 %)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví je výchova odborníků s vyváženými znalostmi manažerských, ekonomických a stavebně technických disciplín, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru stavebního managementu. Absolvent interdisciplinárního manažersko-technického programu se stane univerzálně technicky a manažersky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce.
Studenti se v průběhu svého studia soustřeďují na zvládnutí metod řízení projektů výstavby, jakož i na problematiku řízení nižších organizačních jednotek. V rámci výuky je kladen důraz na předměty z oblasti marketingu a přípravy smluv, plánování projektů a řízení přípravy, tvorby nabídek, oceňování staveb a kalkulací, řízení poddodavatelů a jiných dodávek, řízení rizik, řízení nákladů, finančního řízení, řízení stavební mechanizace, personálního a mzdového řízení. Kromě studia manažerských a ekonomických předmětů získávají studenti také stavebně-technické znalosti zejména v oblasti stavebních konstrukcí, technologií a koordinace a provádění staveb. Mezi hlavní podpůrné předměty patří základy aplikace práva při výstavbě včetně metod řešení sporů pomocí arbitráže, obchodní a nákupní politika, základy developmentu stavebních investičních projektů, informační technologie aplikované v projektovém managementu včetně BIM, internetu a intranetu, vnitřní a vnější komunikace stejně tak jako aplikace ekologických hledisek při realizaci stavebních zakázek. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru stavebních projektů je kladen důraz i na znalost anglické terminologie a komunikace.

Principy studia

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Management a ekonomika ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu. V rámci studia si mohou studenti prohlubovat své znalosti volbou z povinně volitelných předmětů, které jsou vyváženě komplementární k povinnému kmeni.
Řada předmětů je vyučována ve formě projektů. Cílem projektů z oceňování staveb, přípravy staveb, navrhování staveb, ale i z marketingu nebo developmentu je, aby studenti na reálných projektech z praxe získávali manažerské dovednosti a prohlubovali ekonomické znalosti získané v rámci přednášek a seminářů.

Profil absolventa

Studiem bakalářského studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví získá absolvent základní znalosti a dovednosti pro odbornou činnost v různých oblastech stavebního inženýrství. Absolventi bakalářského studia jsou připraveni na pokračování v dalším studiu, ale i pro vstup do praxe. Dostatečný teoretický základ, znalosti i dovednosti získané v odborných předmětech a komplexní pojetí výuky absolventům umožní pokračování v navazujících magisterských programech stejného nebo příbuzného zaměření. Dosažené vzdělání umožní absolventům též přímý nástup do stavební praxe, odbornou činnost v různých stavebních profesích a pozicích dodavatelských i investorských organizacích i v orgánech státní správy.
Absolvent studijního programu je univerzálně technicky a ekonomicky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce. Absolvent je připraven vykonávat široký okruh činností podnikového managementu, přípravy a realizace staveb, developmentu nemovitostí, facility managementu, projektového řízení, oceňování staveb. Dostatečná nabídka volitelných předmětů umožní studentům speciální zaměření podle vlastních preferencí.
Absolventi se uplatní v operativním řízení staveb, menších podniků, stejně tak jako specialisté v řízení na úrovni divize stavební firmy. Jejich uplatnění je rovněž v inženýrských stavebních firmách typu inženýrského řízení staveb, projekčních kancelářích nebo útvarech veřejných i soukromých investorů. Absolventi se uplatní ve funkcích středního a vrcholového managementu investorských organizací, projekčních kanceláří a stavebních firem. Další možnosti uplatnění jsou v realitních a developerských organizacích, státních institucích (stavební úřady), bankách, pojišťovnách, jako odhadci nemovitého majetku, resp. při vlastním podnikání.

Strukturované studium

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Management a ekonomika ve stavebnictví je strukturované vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v nichž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium Managementu a ekonomiky ve stavebnictví vytváří svým rozsahem a skladbou předmětů předpoklad pro magisterské studium a získání inženýrského titulu v magisterských programech oblasti vzdělávání Ekonomické obory a Stavebnictví.
Na Fakultě stavební ČVUT v Praze konkrétně v programech
Stavební inženýrství – Projektový management a inženýring (Ing., 1,5 - letý),
Stavební inženýrství – Příprava, realizace a provoz staveb (Ing. 1,5 – letý).

 

Webové stránky programu Management a ekonomika ve stavebnictví