Bakalářský studijní program

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ - SPECIALIZACE POZEMNÍ STAVBY

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Studijní plán specializace C - tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24
Studijní plán specializace C - tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025

Předměty ak. roku 2023/24:

3. - 4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

3. - 4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O specializaci:

Cíle studia:

Studium specializace Pozemní stavby je zaměřeno na zvládnutí komplexního navrhování pozemních staveb, tj. budov a jejich součástí v širším kontextu stavebního inženýrství. Cílem výuky je výchova odborníků v celé oblasti pozemních staveb pro uplatnění ve stavební praxi i jako základ odborných znalostí pro navazující magisterské studium. Důraz je kladen na souvislosti a propojení poznatků z jednotlivých oblastí navrhování i realizace pozemních staveb se zaměřením na architektonicko-stavební řešení a konstrukční, materiálovou a energetickou efektivnost vedoucí k budovám s kvalitním vnitřním prostředím, podle zásad udržitelné výstavby. Komplexním pojetím výuky je student připravován pro týmovou spolupráci profesí, které se podílejí na tvorbě a provozu objektů pozemních staveb. Nedílnou součástí výuky je problematika BIM jako efektivní nástroj pro komplexní navrhování staveb.

Studium specializace navazuje na teoretické a průpravné předměty prvních dvou ročníků studia programu Stavební inženýrství. Komplexní přístup k navrhování pozemních staveb je v dalších dvou letech studia rozvinut zahrnutím široké problematiky pozemních staveb prostřednictvím souboru odborných předmětů zaměřených na základy stavební fyziky a materiálového inženýrství, navrhování nosných i kompletačních konstrukcí, sanace a rekonstrukce staveb, systémy technických zařízení budov, řízení stavebních projektů a technologii staveb.

V oblasti navrhování nosných konstrukcí je studium zaměřeno na prvky a konstrukce pozemních staveb z různých materiálů, analýzu jejich působení a modelování včetně interakce s konstrukcemi nenosnými a zakládání staveb. V předmětech zaměřených na řešení obálky budov a vnitřních nenosných konstrukcí jsou studenti vedeni ke komplexnímu přístupu řešení stavebních prvků a detailů s ověřením požadavků stavební fyziky, požární odolnosti a zdravotní nezávadnosti včetně souvislostí se systémy technických zařízení budov. Komplexní pojetí výuky specializace je plně uplatněno ve výuce dvou semestrálních projektů v závěru studia, kde student při návrhu budovy zpracovává vybrané části projektové dokumentace s respektováním požadavků a koordinací jednotlivých profesí.

Studenti si v odborných předmětech osvojí současné metody navrhování s využitím informačních technologií (BIM) a specifickým softwarovým vybavením. Důraz je kladen na pochopení principů a komplexní přístup ke splnění požadavků z pohledu jednotlivých kritérií. Volbou z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů si student rozšíří znalosti ve zvoleném zaměření. Cílem výuky těchto předmětů v posledním ročníku studia je specializovaná příprava pro praxi i pro navazující magisterský studijní program dle zájmu studenta.

Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studia specializace Pozemní stavby získá studiem teoretické znalosti i praktické dovednosti pro uplatnění v oboru i pro další navazující magisterské studium. Studijní plán je sestaven s cílem získání relevantních technických, ekonomických i právních znalostí včetně porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům na životní prostředí. Absolventi jsou vedeni k získání dovedností při vypracování projektové dokumentace objektů pozemních staveb, dokumentace pro jejich užívání a údržbu, zpracování posudků energetické náročnosti, hodnocení vlivu na životní prostředí apod. Znalosti umožní absolventům též provádět statické výpočty, diagnostiku pozemních staveb, stavebně technické průzkumy i navrhovat a řídit výkon stavebních činností.

Komplexní pojetí a široký profil výuky umožní absolventům pracovní zařazení v praxi v nejrůznějších pozicích v oblastech projektování budov jako projektant i projektový manažer při navrhování konstrukčně statické části pozemních staveb, navrhování a realizaci kompletačních konstrukcí, navrhování systémů technických zařízení budov. Absolvent se může uplatnit též jako stavbyvedoucí, odborný pracovník v oblasti výroby stavebních hmot a konstrukčních prvků, v obchodní sféře i ve státní správě.

Dostatečný teoretický základ v předmětech společného studia programu Stavební inženýrství i v odborných předmětech specializace Pozemní stavby a komplexní pojetí výuky umožňuje pokračování studia v řadě navazujících magisterských programů Stavební fakulty v Praze, zejména v programu Konstrukce pozemních staveb se zaměřením na navrhování nosných konstrukcí, statiku a dynamiku a v programech Budovy a prostředí se zaměřením na konstrukce budov a systémy technických zařízení. Přehled všech doporučených navazujících programů je uveden níže v odstavci „Návaznost na další typy studijních programů dané specializace“.

Předpoklady úspěšného uplatnění v celé řadě profesí i možnost pokračování studia v navazujících magisterských programech různých zaměření dokladují široký profesní profil absolventa.