Bakalářský studijní program

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ - SPECIALIZACE POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Studijní plán specializace Q

Předměty ak. roku 2023/24:

3. - 4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

3. - 4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O specializaci:

Cíle studia:

Absolvent čtyřletého bakalářského studia specializace Požární bezpečnost staveb získá potřebné dovednosti z oboru projektování a výstavby a požární bezpečnosti staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit jako odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění novely 225 z 1. 1. 2018. Dosažené vzdělání umožní absolventům odbornou činnost v oblasti požární ochrany v orgánech státní správy a v soukromém sektoru i jako požární specialista podniku.
Cílem výuky je výchova odborníků v oblasti požární bezpečnosti staveb pro uplatnění ve stavební praxi a státní správě i jako základ odborných znalostí pro navazující magisterské studium. Důraz je kladen na propojení poznatků z jednotlivých oblastí navrhování i realizace staveb se znalostmi z teorie a praxe požární ochrany. Komplexní výuka připravuje studenta pro týmovou spolupráci profesí při návrhu, realizaci a kontrole požárního řešení staveb.
Předměty studia specializace zahrnují problematiku pozemních staveb – základy stavební fyziky a materiálového inženýrství, navrhování nosných i kompletačních konstrukcí, systémy technických zařízení budov a technologii staveb a dále speciálně zaměřené předměty požární bezpečnosti - termodynamiku, požární prevenci a represi a požární ochranu budov a dopravních staveb. V předmětech zaměřených na požární bezpečnost jsou studenti vedeni k teoretickým poznatkům o hoření, rozvoji a hašení požáru a k řešení pasivní a aktivní požární bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti. Studenti si v odborných předmětech osvojí současné metody navrhování s využitím informačních technologií a výpočetní techniky s aktuálním softwarovým vybavením. Důraz je vždy kladen na pochopení principů a komplexní přístup ke splnění požadavků při kooperaci požárního specialisty, architekta a statika. Komplexní pojetí výuky specializace se uplatní ve výuce semestrálních projektů v závěru studia, kde student při návrhu konkrétní budovy zpracovává podklady pro řešení požární bezpečnosti jednoduché i složité stavby s respektováním požadavků a koordinací jednotlivých profesí.
Cíle studia specializace jsou koncipovány jak pro přímé uplatnění absolventů v praxi, tak i pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, zejména v oboru Integrální bezpečnost staveb.

Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studia specializace Požární bezpečnost staveb bude vybaven nezbytnými vědomostmi z oblasti stavebního inženýrství a odborného zaměření na oblast požární bezpečnosti.

Komplexní pojetí a kvalitní stavařské vědomosti umožní absolventům pracovní zařazení v praxi v oblastech navrhování požární bezpečnosti budov, v oblasti výroby stavebních hmot a konstrukčních prvků, v projekčních, dodavatelských i investorských organizacích, v obchodní sféře i ve státní správě.

Dostatečný teoretický základ, odborné předměty specializace a komplexní pojetí výuky umožňuje pokračování studia v řadě navazujících magisterských programů Stavební fakulty ČVUT v Praze. Přímá návaznost je v programu Integrální bezpečnost staveb, absolvent specializace může studovat i navazující magisterské programy se zaměřením na statiku a dynamiku, na projektování, na technická zařízení budov a na materiálové inženýrství.

Další informace o programu