Magisterský studijní program

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Specializace -- Inženýrská geodézie - platí pro nástup v akad. roce 2023/24
Specializace -- Inženýrská geodézie - platí pro nástup od akad. roku 2024/25
Specializace -- Geomatika - platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Předměty ak. roku 2023/24:

Specializace -- Inženýrská geodézie
Specializace -- Geomatika
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

Specializace -- Inženýrská geodézie
Specializace -- Geomatika
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky (4 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (100 %)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie, kartografie a geomatiky se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi v oblasti inženýrské geodézie i katastru nemovitostí, nebo v oblastech kartografie, fotogrammetrie a geografických informačních systém (GIS).

Dvouleté magisterské studium programu Geodézie a kartografie je složeno ze skupiny povinných předmětů a dále z předmětů dvou specializací (Inženýrská geodézie a Geomatika). Základem společné výuky jsou předměty zaměřené na teoretickou geodézii, kartografii a fotogrammetrii. Nechybí také předměty rozvíjející oblast katastru nemovitostí. Neopomenutelnou součástí je výuka v terénu z teoretické geodézie, i projektově zakončená výuka kartografie a fotogrammetrie. Ve společném základu tak teoretické předměty doplňuje prakticky orientovaná výuka, která je pro zeměměřickou praxi nezbytná.

Specializace Inženýrská geodézie rozvíjí zejména znalosti a dovednosti v oblasti využití geodézie ve výstavbě. Zařazeny jsou též předměty zahrnující moderní metody sběru dat a metody automatizace v geodézii. Důležitou součástí specializace je výuka v terénu z inženýrské geodézie. Cílem předmětů specializace je vychovat odborníky zajišťující veškeré zeměměřické činnosti spojené s výstavbou, a to v celém procesu (od plánování a přípravy podkladů, vytýčení objektů, přes kontrolu při výstavbě, po zaměření skutečného stavu).

Specializace Geomatika rozvíjí zejména oblast zpracování a analýzy prostorových dat v GIS, dále také informatickou podporu zpracování prostorových dat a statistické hodnocení výsledků. V této specializaci jsou též zařazeny povinně volitelné předměty zaměřené na úzce profilovaná témata s možností výběru pro studenty. Cílem předmětů specializace je vychovat odborníky na zpracování, analýzu a prezentaci prostorových dat, s přesahem do informačních technologií využitelných v zeměměřictví.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Geodézie a kartografie je vícestupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních program, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Profil absolventa

Absolvent dvouletého magisterského studia získává titul Ing. a uplatní se zejména jako zeměměřický inženýr. Absolvent je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi, které rozšiřují předchozí bakalářské studium. Magisterské studium je ve společné části zaměřeno na oblasti teoretické geodézie, kartografie a fotogrammetrie, vždy zakončené projektem (nebo výukou v terénu). Absolvent je schopen aplikovat tato témata v geodetické a kartografické praxi i mimo obor. Absolventi proto mohou najít uplatnění kromě resortu ČÚZK a běžné geodetické praxe i v jiných odvětvích a to jak ve státním, tak v soukromém sektoru, především v oblastech pořizování a správy prostorových dat. Dále mohou pokračovat v doktorském studiu a nastoupit odbornou dráhu v oblastech vědy a výzkumu.

Absolvent specializace Inženýrská geodézie je vybaven znalostmi ze stavební a inženýrské geodézie, automatizace geodetických prací, a moderních geodetických metod a může dále najít uplatnění v geodetické praxi spojené s výstavbou i přímo ve stavebních firmách nebo související veřejné správ.

Absolvent specializace Geomatika je vybaven hlubšími znalostmi v oblastech zpracování prostorových dat a jejich kvality. Najde tak uplatnění všude, kde jsou prostorová data zpracována, analyzována a prezentována, a dále ve vývoji softwarových nástrojů nezbytných pro tyto činnosti. Uplatní se také jako manažer a konzultant při vývoji geografických informačních systémů.

Všichni absolventi jsou vybaveni základními znalostmi pro získání Úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, které lze získat po splnění požadované praxe v zeměměřických činnostech a splnění zkoušky odborné způsobilosti u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Návaznost na další typy studijních programů

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu, například na Fakult stavební ČVUT v Praze v programu Geodézie a kartografie.

Webové stránky programu Geodézie a kartografie